Jdi na obsah Jdi na menu
 

Programy některých politických stran a jejich představy, jak řešit nezaměstnanost

20. 9. 2013

 ČSSD

 Je nutno znovu nastartovat hospodářský růst a vytvořit tolik potřebná nová pracovní místa. Je nutno zrušit chybné a sociálně nespravedlivé pravicové reformy
 
Podpora seniorů a rodin s dětmi
Prodlužování střední délky života společně s nízkou porodností vede ke stárnutí české společnosti. Této skutečnosti je nutné přizpůsobit sociální politiku státu a vytvořit podmínky, ve kterých senioři prožijí důstojné stáří v odpovídajícím zdraví a mladí lidé se nebudou obávat založit rodinu. Investice do mladé generace je investicí do budoucnosti celé společnosti. Podpora rodin s dětmi je pak tou nejlepší důchodovou reformou.
·                                 Prosadíme návrat k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku 2015.
 
·                                 Zastavíme vyvádění peněz z průběžného pilíře důchodového systému, druhý pilíř zrušíme a budeme motivovat občany a jejich zaměstnavatele ke zvyšování částek spořených ve třetím pilíři.
·                                 Zasadíme se o přijetí zákona o minimálním důchodu.
·                                 Prosadíme porodné i na druhé a třetí dítě.
·                                 Pracující rodiny podpoříme zvýšením daňové slevy na dítě.
·                                 S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu poskytneme obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí.
·                                 Prosadíme podporu zaměstnavatelů, kteří vytvoří pracovní místa pro matky a otce po rodičovské dovolené, a podporu služeb, které umožní lepší skloubení péče o dítě s pracovní aktivitou.
·                                 Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
 EKONOMIKA
Důstojné pracovní podmínky a aktivní politika zaměstnanosti
Nezaměstnanost považujeme za nejtíživější sociální problém současnosti. Dostupnost práce je základní podmínkou pro úspěch v životě každého člověka. Zaměstnanci musejí pracovat v důstojných podmínkách a mít vyšší životní úroveň než ti, kdo se práci vyhýbají. Stát musí minimalizovat propady do dlouhodobé nezaměstnanosti.
·                                 Postupně budeme zvyšovat minimální mzdu z dnešních 8 500 Kč na 12 000 Kč v roce 2018.
·                                 Zlepšíme podmínky pro sladění osobního a pracovního života, zejména podporou zkrácených úvazků, pružné pracovní doby a práce z domova pro matky a otce s dětmi.
·                                 Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže.
·                                 Vrátíme nárok na nemocenskou i v prvních třech dnech nemoci.
·                                 Budeme podporovat sociální podnikání jakožto specifický typ ekonomické činnosti.
·                                 Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
·                                 Nebudeme tolerovat žádné formy nelegálního zaměstnávání.
·                                 Ze zdevastovaných úřadů práce vytvoříme efektivní a respektovanou instituci, která bude velmi aktivním prvkem na trhu práce.
·                                 Pro zaměstnavatele bude úřad práce užitečný partner, který aktivně zjišťuje jeho personální potřeby a doporučuje mu vhodné zaměstnance.
·                                 Nezaměstnaným poskytne úřad práce individuální servis, ale bude od nich vyžadovat zájem a aktivitu.
·                                 Obnovíme povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa.
·                                 Úřady práce budou s využitím národních i evropských zdrojů realizovat účinnou aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž efektivitu budou systematicky vyhodnocovat.
·                                 V plné míře využijeme stávající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a připravíme a aplikujeme nové.
·                                 Budeme podporovat vytváření stabilních míst s reálnou dlouhodobou udržitelností.
·                                 S využitím programu Evropské unie bude absolventům škol a vyučeným do 25 let, kteří do čtyř měsíců nenaleznou práci, nabídnuto zaměstnání, další vzdělávání, učňovská příprava nebo stáž.
·                                 Dlouhodobě nezaměstnaným budou nabízeny veřejně prospěšné práce s uplatněním principu „odměna za aktivitu“.
·                                 Zavedeme v Evropě úspěšný projekt „Osobní a domácí služby“, který nezaměstnaným nabídne širokou škálu uplatnění v oblasti domácích prací a služeb – např. péče o seniory, zdravotně postižené a děti, úklid domácnosti, drobné opravy, zahradnické práce, doučování, pomoc s informačními technologiemi apod.
·                                 Na uplatnění nezaměstnaných budou úřady práce spolupracovat i se státními podniky a úřady na základě speciálních programů.
·                                 Nepřipustíme zhoršování pracovněprávního postavení zaměstnanců a budeme zde podporovat nezastupitelnou roli odborů.
·                      
S cílem posílit domácí poptávku snížíme celkové daně chudším. To zlepší náladu ve společnosti, která získá pocit férovějšího dělení nákladů na krizi, a vrátí lidem víru v budoucnost.
5. SPOLEČNOST 
Soudržná a solidární společnost
V posledních letech se u nás výrazně zhoršil přístup státu ke zdravotně postiženým a lidem v tísni. Usilujeme o vytvoření solidární společnosti, která nabídne pomocnou ruku každému, kdo se ocitne v situaci, kterou nezvládá řešit vlastními silami. Podmínkou pomoci je jeho aktivní spolupráce a závazek prospět ostatním, bude-li moci.
·                                 Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb a posílením role plánování jejich rozvoje. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči.
·                                 Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením.
·                                 Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají nárok, např. osamělí senioři ve větších městech, nízkopříjmové rodiny, osoby se zdravotním postižením nebo děti opouštějící ústavní výchovu.
·                                 Zamezíme obchodu s chudobou pronajímáním předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení a s využitím evropských prostředků zahájíme výstavbu malometrážních sociálních bytů.
·                                 Podpoříme osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí.
·                                 Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákon o zálohovaném výživném.
·                                 Občany budeme nekompromisně chránit proti lichvářům, podvodníkům, agresivním prodejcům i zvůli exekutorů.
·                                 Posílíme sociální práci na obcích a terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách a rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. V sociálně vyloučených lokalitách zamezíme komerčnímu provozování hazardních her.
·                                 Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.
Prosadíme zákon o státní službě v podobě, která zajistí plně transparentní,
 
Význam občanské společnosti
Chceme být politickým partnerem české občanské společnosti. Povedeme otevřenou diskusi s odbory, občanskými sdruženími a iniciativami, aktivisty a intelektuály ovlivňujícími veřejné mínění.
·                                 Občanským iniciativám nabídneme informace a podíl na přípravě zákonů již v jejich nejranější fázi.
Hnutí Ano A. Babiše
Chceme lepší životní standard pro ty, kteří chtějí pracovat a mají odvahu stát na vlastních nohou, ať už žijí ve městech či na vesnicích. Chceme prosperující stát, který zajistí lepší podmínky mladým rodinám, sociálně slabým, dlouhodobě nemocným i důstojný život seniorů. Proto jdeme do politiky.
Umíme dát lidem práci
Nezaměstnaných je nejvíc v historii naší země. Tisíce lidí se každý den probouzejí s obavou o práci, o to, že nebudou moci zajistit sebe a své rodiny. Víme, jak to změnit. Nebudeme zvyšovat daně firmám, živnostníkům a občanům. Naopak. Naším cílem bude opětovné snížení základní sazby DPH na 10 % hlavně u potravin. U léků, knih a tisku budeme prosazovat sazbu DPH ve výši 5 %. Pomůžeme tím lidem, firmám, českému průmyslu, nastartování ekonomiky a dosáhneme snížení nezaměstnanosti. Kde ušetříme? Budeme efektivně vybírat daně a s vybranými prostředky budeme efektivně nakládat. A hlavně - nebudeme krást.
- zavedeme daňové úlevy zaměstnavatelům při zaměstnávání znevýhodněných skupin občanů (zdravotní hendikep, 50+, absolventi, samoživitelky a samoživitelé), žádná skupina obyvatel nesmí být znevýhodněna při hledání zaměstnání, zajistíme efektivní čerpání dotací EU na rozvoj těchto pracovních míst
- budeme usilovat o zásadní změnu přístupu úřadů práce k uchazečům o zaměstnání
- od poskytovatele dávek směrem k poskytovateli služeb
o kvalitní poradenství a individuální přístup
o vhodně cílené rekvalifikace a vzdělávání
- dávky pro dlouhodobě nezaměstnané podmíníme jejich aktivní snahou o zapojení do pracovního procesu
- podpoříme vznik a daňové zvýhodnění pracovních míst na částečný úvazek nebo sdílení pracovních míst u znevýhodněných skupin občanů
- zajistíme jasné vymezení a podpoříme rozvoj sociálního podnikání jako významného prvku pro tvorbu pracovních míst pro zdravotně či sociálně znevýhodněné skupiny občanů
- opětovně zavedeme společné zdanění manželů
- podpoříme vznik miniškolek a podnikových školek s dodržením vzdělávacího programu a odbornosti učitele
- legislativně zajistíme efektivnější vymahatelnost výživného
- podpoříme rozvoj služeb zajišťujících péči o seniory v přirozeném domácím prostředí nebo v zařízeních rodinného charakteru
- zajistíme sociální pomoc potřebným při zachování zásady efektivnosti a hospodárnosti, nastavíme pravidla pro efektivní kontrolu využívání sociálních dávek
- poskytování dávek podmíníme plněním podmínek, např. výkonem veřejně prospěšných prací dle zaměření uchazeče, dodržováním povinné školní docházky dětí apod., podmínky budou stanoveny zákonem
- podpoříme služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením, které vedou k jejich zapojení do pracovního a společenského života
- budeme prosazovat, aby sociální bydlení řešily obce, protože považujeme za důležité, aby situace sociálního bydlení byla kontrolovatelná, dále budeme prosazovat stanovení maximální výše dávky na bydlení, která nebude překračovat místně obvyklé nájemné


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hnutí Úsvit T. Okamury
 
VÍCE PRACOVNÍCH MÍST DÍKY LEPŠÍM PODMÍNKÁM PRO PODNIKÁNÍ
Stát musí podporovat vznik nových pracovních míst především podporou podnikání a zaměstnávaní. Nechceme žádné další zvyšování daní a žádné nové zbytečné předpisy
Chceme snížit DPH na 14 a 20 %, jelikož praxe prokázala, že zvýšení této daně bylo zbytečné
 
Navrhujeme úlevy pro začínající podnikatele na sociálním a zdravotním pojištění a daních minimálně na 1 rok: je lepší, když se člověk snaží postavit na vlastní nohy, namísto pasivního příjmu podpory
 
Výhody pro absolventy škol a učilišť, pokud se chtějí věnovat podnikání v oboru, který vystudovali, a to po dobu 5 let od ukončení studia. Přijatelný (nelikvidační) paušál sociálního a zdravotního pojištění, možnost získat finanční pomoc s odloženými splátkami – jak je tomu v zahraničí např. při financování studia.
Chceme podporovat podnikatelské inkubátory, zamezit odlivu mozků z České republiky a vybudovat z ČR vědecko-technické centrum. Chceme vytvořit zázemí pro špičkovou specializaci na tradiční národní obory.
 
Ekonomika nesmí stát na levné pracovní síle, ale na inovativní chytré ekonomice. Je třeba zastavit propad v žebříčcích mezinárodní konkurenceschopnosti
 
DŮCHODY A SOCIÁLNÍ OBLAST
Je třeba stabilizovat reformovaný důchodový systém a garantovat lidem jistotu na stáří
V následujícím volebním období chceme valorizovat důchody všem stejnou částkou nikoli procentem. Tím dosáhneme snížení počtu seniorů žijících pod hranicí chudoby
V dlouhodobém výhledu podporujeme švédský model důchodového systému
Jsme proti zdanění příjmů důchodců. Podporujeme jejich možnost si aktivně přivydělat
Chceme právní a další nezbytnou pomoc lidem, kteří se dostanou do dluhové pasti a do problémů s exekucemi prostřednictvím odborníků na úřadech sociální péče
Exekuce musí uspokojit věřitele, ale zároveň nesmí zničit dlužníka. V žádném případě se na ní nesmí obohacovat exekutor nebo právník. Musíme předcházet tomu, aby se lidé nedostali až na samé dno, nepřišli o bydlení, o práci, o rodiny Chceme podporovat zaměstnávaní zdravotně postižených. Je třeba nastavit možnost výdělku k invalidnímu důchodu bez přílišného zdanění.
 
Budeme usilovat o posílení pravomocí úřadu ombudsmana a o vymahatelnost jeho rozhodnutí, včetně sankcí. Ombudsman by měl v budoucnu šetřit a případně napravovat veškerá rozhodnutí státních orgánů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KDU-ČSL
 
Hospodářská politika
 
Budeme prosazovat schválení tzv. finanční ústavy, která nastaví automatické brzdy zadlužování státu.
 
Zvýšíme slevu na dani pro dítě. Obnovíme živnostníkům daňové slevy na dítě a na manžela/manželku a daňovou slevu pro pracující důchodce.
 
Obnovíme společné zdanění manželů.
 
Prosadíme důchodovou reformu zohledňující nejen finanční odvody na pojistném, ale i počet vychovaných dětí. Zrušíme II. pilíř důchodového systému.
 
Posílení konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst
 
Budeme dál podporovat malé a střední firmy vytvářející pracovní místa legislativní změnou zákoníku práce (např. prodloužením zkušební doby absolventů škol, zvýšením prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, snížením administrativní zátěže).
 
Podpoříme snížení ceny práce, která patří u nás k nejvyšším v EU - především pro absolventy škol, ženy po rodičovské dovolené a lidí v předdůchodovém věku.
 
Aktivní politika zaměstnanosti
 
Podpoříme všechny formy zaměstnávání. Např. ve veřejné správě a veřejnoprávních institucích zvýšíme nabídky částečných úvazků.
 
Obnovíme aktivní politiku zaměstnanosti. Dnešní Úřady práce se proměnily pouze na výplatní místa a neplní roli aktivního poradce pro nezaměstnané.
 
Budeme odečitatelnou položkou daně finančně motivovat firmy, které budou brát studenty na praxi.
 
Zvýšíme podporu zaměstnávání absolventů. Po dobu dvou let po absolvování školy prosadíme snížení odvodů sociálního pojištění na straně zaměstnavatele, čímž dojde ke zvýhodnění absolventů na trhu práce.
 
Podpoříme rozvoj všech forem předškolních zařízení pro děti jako nástroj lepšího zaměstnávání jejich rodičů, např. na částečné úvazky.
 
Problematika lidí v sociálně vyloučených lokalitách
 
Podpoříme projekt sociálního bydlení navázání na jasná pravidla jeho přidělování.
 
Odstraníme zneužívání sociálních dávek na bydlení. Situaci budeme řešit důsledně projektovaným sociálním bydlením.
 
Prosadíme, aby u dlouhodobě nezaměstnaných byla podmínkou pro výplatu sociálních dávek ochota přijmout nabízenou práci. Osobám, které odmítnou, bude přiznána pouze podpora na úrovni existenčního minima.
Jako další podmínku pro výplatu sociálních dávek prosadíme plnění povinností souvisejících se školní docházkou dětí.
 
Spravedlivý důchod za práci a výchovu dětí
 
Prosadíme pravidelnou valorizaci důchodů.
 
Navrhneme poskytování dlouhodobé péče seniorům 75 + a handicapovaným osobám, které se neobejdou bez cizí pomoci podle individuálních zdravotně sociálních potřeb.
 
Zasadíme se o obnovení slevy pro pracující důchodce.
 
Řešení důchodové reformy
 
KDU-ČSL se opírá o dva základní pilíře. Průběžný systém a dobrovolné spoření.
 
1. pilíř – Průběžný systém
Základem důchodového systému musí nadále zůstat průběžný systém, pouze ten zajišťuje nutnou solidaritu, při změnách parametrů je vždy udržitelný a zajišťující základní jistotu důchodu. Současně je imunní vůči inflaci.
Navrhujeme zvýšení současné základní sazby z 28 % na 31 %, tedy o 3 %. Za každé vyživované dítě navrhujeme slevu na sociálním pojištění (3 %), kterou budou moci uplatnit oba rodiče současně.
Konkrétně: Rodiče s jedním dítětem budou mít stejný odvod jako nyní - tj 28 %. V případě našeho návrhu by nedošlo k výpadku výběru proti současnému stavu, ale naše řešení přináší do systému navíc cca 7 miliard korun ročně.
 
Odvody na důchodové sociální pojištění by byly tedy následující:
Bez dětí 31 %
s 1 dítětem 28 %
s 2 dětmi 25 %
s 3 dětmi 22 %
se 4 dětmi 19 %
s 5 dětmi 16 %
atd.
 
Je důležité zdůraznit, že celkově se počet nad 3 děti promítne do celkového výsledku prakticky zanedbatelně. Rodin, které mají více než tři děti a jejichž rodiče odvádějí sociální pojištění, je dnes bohužel opravdu malé procento.
Nejvíce celkový výsledek ovlivní rodiny se 2 dětmi.

Dále navrhujeme:
možnost dobrovolně část svého sociálního pojištění směřovat přímo na rodiče, každé dítě 2 %
možnost sdílení vyměřovacích základů manželů pro důchodové pojištění
jednou ročně zaslání každému poplatníku přehled o jeho „důchodovém účtu“, tedy jaký by byl jeho důchod aktuálně a jaká bude výše jeho důchodu v době plánovaného odchodu do důchodu při jeho dosavadních průměrných příjmech a při jeho počtu vychovaných dětí
 
2. pilíř: Dobrovolné soukromé úspory
Jakékoliv dobrovolné investice občanů do vlastního zajištění na stáří, například: penzijní připojištění, využití stavebního či jiného spoření, investice do akcií, investice do nemovitostí nebo možná vůbec nejlepší investice do vlastních dětí.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
KSČM
 
KSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. KSČM tak usiluje o naplnění zájmu a potřeb občanu, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace.
 
Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin! KSCM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky!
 
K prvním krokům KSCM bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a odvrácení privatizace zbytku veřejných služeb. Střednědobá opatření navrhovaná KSCM směrují k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky, podpore investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základe principu sociálního státu. Jen prostřednictvím těchto opatření muže dojít k únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu.
 
Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce
zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil. Prosazovat právo na práci a spravedlivé odměňování.
Zastavit stagnaci reálné úrovně mezd a platu pracujících a celit nepřiměřeným rozdílům v odměňování. Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky
 
Opětovné posílení pracovního práva zaměstnanců a jejich zástupců. Přednost zaměstnávání na pracovní smlouvu před dohodami. Všechny formy práce zrovnoprávnit ve vztahu k daňovým a pojistným plněním. Vyrovnání neoprávněných rozdílu v odměňování žen a mužů - za stejnou
práci stejnou odměnu. Postupné snižování ročního pracovního fondu a zvyšování mezd. Obojí na úroveň průměru EU! Zajistí se tím uvolnění nových pracovních míst i úspory na výdajích
za sociální dávky. Uzákonění práva na první zaměstnání pro absolventy škol. Podpora absolventských míst pro zaměstnavatele. Znovuzavedení slev na daních u pracujících důchodců. Postupné zvyšování minimální mzdy až na 14 000 Kc (na 50 % průměrné mzdy). Odhalování nelegálního zaměstnávání včetně zneužívání tzv. švarcsystému, kontrola dodržování pracovně právních předpisů a bezpečnosti a ochrany při práci. Nezvyšování nepřímých daní zejm. DPH – požadujeme postupný návrat k sazbám pred rokem 2007 (tj.5 a 19 %).
 
Vrácení progrese do daně z příjmu fyzických osob – aktuálně zavést po zrušení superhrubé mzdy 3 pásma, 19 %, 25 % a 32 %, a časem znovu 5 pásem. Zavedení druhého pásma u daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % pro zisky nad 10 milionu Kč, do zisku 10 milionu Kč ponechat zdanění 19 %. Zavedení tzv. milionářské daně a daně na luxusní zboží.
 
KSČM se soustředí zejména na: zrušení stropu pro odvody na zdravotní a sociální pojištění
zavedené pravicovými vládami. Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí
se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel. Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
 
Neomezování podílu zaměstnavatelů na proplácení náhrady mzdy v případe nemoci a zvýšení plnění – nemocenské dávky u dlouhodobých nemocí. Převedení úrazového pojištění zaměstnanců zaměstnavateli z privátního sektoru na stát. Přehodnocení metodiky posuzování závislosti postižených a dalších osob na péci s cílem umožnit jim důstojný život.
.
.
Pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek podle inflace a vývoje průměrných mezd.
Zastavení klouzavého posouvání hranice prodlužování veku pro nárok na starobní důchod. Nalezení dalších zdrojů příjmuůdo státem zabezpečovaného důchodového systému. Výstavbu a modernizaci domovu a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péci, zachování současných sociálních zařízení pro seniory při důrazu na rozvoj terénních služeb, které seniorům umožní zůstat v domácím prostředí.
 
Prosazování zákona o sociálním bydlení, stanovení normativu sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude celit nárustu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených. Státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytu, zejména formou družstevního a obecního bydlení s dostupným nájemným. Zpracování politiky bydlení jako součásti rozvoje
každé obce a zajištění bydlení pro obyvatele obce, včetně rádné péče o dosavadní bytový fond, a každoroční výstavbu 30 000 nových bytu v souladu s místní poptávkou po bydlení. Prosazování výstavby družstevních domu a bytu na neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje
bydlení a stavebního spoření.
 
Obnovu aktivní pomoci Úřadu práce CR při vyhledávání vhodných pracovních míst a rekvalifikací pro nezaměstnané, zejména z rad mladistvých a dlouhodobě nezaměstnaných. Podporu veřejné diskuse o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života. Zpracování koncepce propopulační politiky zahrnující podporu mladých rodin a zvýšení porodnosti. Sladování rodinného a pracovního života pomocí spravedlivě odměňovaných flexibilních forem práce. Účinnější koordinaci zainteresovaných subjektů v práci na úseku sociálně právní ochrany dětí a finanční a personální posílení sociálně právní péče o děti a dalších sociálních služeb, zejména mediace. Uzákonění náhradního výživného jako nároku dítěte garantovaného a posléze vymáhaného státem, zejména v případech rodiče, starajícího se o postižené dítě.
 
Zamezení posilování privátních sociálních služeb na úkor státních, krajských či obecních organizací. Resocializační programy pro bezdomovce, podporu chráněného bydlení, azylových domů, vývařoven a lékařských středisek pro bezdomovce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ODS
 
Daně
 
Daň z příjmu fyzických osob
ODS podporuje zachování stávajících daňových sazeb a zachování rovné daně pro všechny. Progresivní zdanění nepovažujeme za spravedlivé, neboť trestá lidi za úspěch, snahu a úsilí o vyšší kvalifikaci. Současná solidární přirážka u vysokopříjmových skupin je pro nás pouze přechodným opatřením, které bylo zavedeno při změně valorizačního schématu důchodů.
 
Daň z příjmu právnických osob
Ke snížení daně na současných 19 % došlo za vlády ODS v roce 2007 a považujeme za nutné ji zachovat. Nápady na zavádění dalšího 30% daňového pásma pro firmy v různých sektorech, jako je energetika či telekomunikační služby, považujeme za nesmysl. Firmy přenesou zátěž na zákazníka, omezí své investiční aktivity a budou buď přesouvat své podnikání mimo ČR, nebo daňově optimalizovat. Jak podobné levicové recepty fungují, můžeme vidět v Maďarsku, kde je volání z mobilu nejdražší v Evropě.
 
Trh práce
Nevěříme socialistickým receptům. Není úkolem státu vytvářet pracovní místa. Na druhou stranu nesmí jejich tvorbě bránit a musí ji všemožně podporovat. Jsme přesvědčeni, že pracovní trh musí být pružný, postavený na takovém zákoníku práce, který umožňuje podnikům rychle reagovat na příliv nových zakázek, ale také na jejich ubývání. Jen tak se nebudou zaměstnavatelé při současném začínajícím oživení ekonomiky bát nabírat nové pracovníky.
 
Výhodná spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů
Jedním z nejzávažnějších ekonomických problémů naší země je nezaměstnanost. I když je míra nezaměstnanosti v České republice 7. nejnižší z celé EU, jsme odhodláni ji nadále vhodnými opatřeními snižovat. Prosazujeme uvolnění pracovněprávních vztahů, zvýšení možnosti využívání dohody o provedení práce či o pracovní činnosti, stejně jako podporu práce na částečný úvazek.
 
Aktivní pracovní týmy na úřadech práce
Stabilizujeme úřady práce, jejichž fungování paralyzovaly nefunkční IT systémy na zpracování dávkové agendy. Tyto úřady se musí zabývat především zprostředkováním práce, nejenom výplatou dávek. Vytvoříme odborné pracovní týmy, které budou ve spolupráci s agenturami práce, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a vzdělavateli pomáhat zajišťovat pracovní uplatnění uchazečům o zaměstnání. Administrativu na úřadech práce zjednodušíme.
 
Snížení byrokracie na pracovišti
Výrazně snížíme byrokratické překážky podnikání. Zrušíme nesmyslnou povinnost prokazovat se platnou pracovní smlouvou i mimo pracoviště. Tuto povinnost nemá mít zaměstnanec, ale zaměstnavatel, a to v sídle společnosti, u firem s velkým počtem zaměstnanců v jejích pobočkách. Kontroly zaměstnavatelů nesmí být šikanou těch poctivých. Budeme dále podporovat zavádění elektronické neschopenky, necháme však dostatečný náběhový čas – minimálně 2 roky. Tento krok ušetří práci jak lékařům či zaměstnavatelům, tak zpracovatelům ČSSZ, a to nejenom časově, ale především finančně.
 
Snížení ceny práce
Zaměstnavatelé nyní nejsou dobře motivováni k tvorbě nových pracovních míst. Přestože v posledních letech došlo ke snížení odvodů na sociální zabezpečení, jsou u nás náklady práce stále velmi vysoké. A to i v porovnání s ostatními zeměmi EU. Chceme tak snížit pojistné, které platí zaměstnavatel za zaměstnance. Tím dojde ke snížení ceny práce a to motivuje zaměstnavatele k vytváření pracovních míst, sníží míru nezaměstnanosti a podpoří hospodářský růst. S tím, jak lidé přejdou ze sociální sítě do práce, sníží se i výdaje státu, což vyrovná výpadek příjmů v rozpočtu.
 
Zvýhodnění dohody o provedení práce
Firmy v dnešní době očekávají díky počínajícímu hospodářskému oživení nárůst zakázek. Aby na něj mohly reagovat a rychle a flexibilněji zaměstnat lidi, navrhujeme zatraktivnění dohody o provedení práce. Chceme rozšířit počet hodin, které je možné touto formou ročně odpracovat, z 300 na 500 hodin a zvýšit limit částky, ze které se odvádí sociální pojištění, na 20 tisíc Kč.
 
Sleva na odvodech ze sociálního pojištění
V České republice je podíl částečných úvazků jeden z nejnižších v Evropské unii. Chceme proto prosadit 80% slevu z odvodů na sociální pojištění pro zaměstnavatele, kteří vytvoří pracovní pozici na částečný pracovní úvazek, určenou především pro maminky s dětmi nebo osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny ve 3. nebo ve 4. stupni závislosti.
 
Nezvýšíme minimální mzdu
Nepřipustíme další zvýšení minimální mzdy, které je ve svém důsledku asociální. Zvyšuje neúměrně náklady firem, a tím i cenu práce u nejvíce ohrožených skupin, kterým má údajně pomáhat: mladých lidí, lidí s nižším vzděláním nebo pracujících na částečné úvazky.
 
Podpora zaměstnávání zdravotně postižených
Zavedeme znovu status osoby se zdravotním znevýhodněním. Zpřísníme kontrolní mechanismy a fungování náhradního plnění.
 
Rodinná a sociální politika
Podpora mladých – první byt a první práce
Především ve „starých zemích“ EU začíná být největším problémem hrozivá nezaměstnanost mladé generace.Tato rizika se týkají i nás.Odmítáme ale socialistické plány na tvorbu „umělých“ pracovních míst z dotačních titulů. Jsme přesvědčeni, že taková místa musí být vytvářena na trhu práce aktivitou a podnikavostí mladých lidí a motivací firem takové lidi do svých pracovních kolektivů přijímat.
ODS si je vědoma, že na takových aktivních mladých lidech závisí budoucnost naší země, prosperita jednotlivých rodin. Jsme přesvědčeni, že růstu – v této chvíli startujícího po ekonomicky složitém období – je třeba aktivně využít k tomu, abychom mladou generaci co nejdříve dokázali zapojit na trhu práce. Proto chceme podpořit aktivní mladé lidi při jejich vstupu do života tak, aby si mohli realizovat své životní sny. Podpořit u nich jak získání první práce, tak získání první vlastní nemovitosti.
Vlastnictví nemovitosti považujeme za jednu ze zásadních investic, která do budoucna dává základ i přípravě této generace na zajištění ve stáří.
 
První byt
U mladých lidí do 30 let, kteří si pořizují první nemovitost k trvalému bydlení do osobního vlastnictví v hodnotě do 3 milionů Kč, navrhneme osvobození od daně z převodu nemovitosti. Za současných podmínek tak ušetří 4 % z ceny nemovitosti. Při nákupu nemovitosti v hodnotě 3 miliony Kč to znamená úsporu ve výši 120 tisíc Kč. Takto ušetřené prostředky může pak využít na vybavení svého nového bytu.
 
První práce
Jde nám o to, aby se mladí lidé po ukončení svého vzdělání co nejdříve uplatnili na trhu práce. Chceme je motivovat k tomu, aby svůj životní úspěch založili na vlastní aktivitě a tvořivosti. Nabízíme proto daňové zvýhodnění (osvobození daně z příjmu) pro všechny absolventy, kteří začnou do 3 měsíců po ukončení školy podnikat. Motivujeme i zaměstnavatele, kteří se rozhodnou absolventy nabrat a dát jim tak potřebnou praxi. Prosadíme odvodové zvýhodnění pro firmy ve výši 80 % platby sociálního pojištění, pokud zaměstnají absolventa, který je registrován 6 a více měsíců na pracovním úřadě.
 
Podpora rodin a seniorů
ODS věří, že rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát nikdy rodinu nedokáže nahradit. Budeme podporovat aktivity, které vedou k mezigenerační solidaritě.
Stát musí motivovat rodiče s malými dětmi a osoby, které pečují doma o postiženého člena rodiny, ke snaze získat vhodné zaměstnání. Navrhujeme proto daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří vytvoří místa s částečným úvazkem a dají tak těmto lidem práci. Maminkám a tatínkům chceme dále pomoci vyšší podporou dětských skupin a firemních školek. Ty umožní v době nedostatku míst v klasických školkách, aby o jejich děti bylo postaráno v momentě, kdy chtějí například na částečný úvazek pracovat. Prosazujeme zavedení systému dlouhodobé péče. Chceme jednoznačné rozšíření možností, jak zajistit péči o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny v jeho přirozeném domácím prostředí. Podpoříme širší nabídku odlehčovací a ambulantní péče, která klientům i členům jejich rodiny pomůže zvládnout situace, kdy se neobejdou bez asistence odborníků. Daňově zvýhodníme členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči.
 
Solidarita v rodině
Jako podporu fungujících rodin i pro zvyšování odpovědnosti za výchovu a péči o vlastní děti chceme zavést do systému důchodového zabezpečení možnost převodu části vlastního důchodového spoření z průběžného systému (1 %). Lidé tak budou moci přispět rodičům, kteří už mají nárok na starobní důchod.
 
Daňová sleva pro aktivní seniory
Průměrný věk se v České republice zvyšuje a senioři stále častěji dokazují, že i v pokročilém věku lze žít aktivním životem, tedy i pracovním. K takovému přístupu seniorů budeme jednoznačně přistupovat pozitivně. Napravit tak musíme kroky z dílny našich koaličních partnerů, které vedly ke zhoršení podmínek pro pracující důchodce. Obnovíme proto dočasně zrušenou základní slevu na dani pro pracující a podnikající seniory, a to již od roku 2014.
 
Adresný systém sociálních dávek
Solidarita není slovo vyhrazené levici, princip solidarity byl a je pro lidské společenství podstatný. Důležité místo má solidarita bohatých s chudšími, zdravých s nemocnými, bezdětných s těmi, kteří mají děti, mladých se starými, zaměstnavatelů se zaměstnanci. Některé životní situace vyžadují speciální úctu a podporu. Musíme pečovat o ty, kteří se o sebe postarat nemohou, zajistit lidem důstojné stáří a kvalitní lékařskou péči.
 
Dávky se nemohou vyplatit víc než práce
Pravice chce lidem umožnit svobodně se rozhodnout, jak se budou starat o život svůj a svých blízkých. Zároveň trváme na tom, že stát musí aktivně a cíleně pomoci těm, kteří se o sebe nemohou postarat, ať už se jedná o opuštěné děti, zdravotně postižené či seniory. Maximum prostředků určených na sociální zabezpečení musí směřovat těm skutečně potřebným. Musíme změnit stav, kdy mnohé sociální dávky získávají ti, kteří je nepotřebují, nebo dokonce ti, pro které se staly lukrativním zdrojem obživy. Kvůli podobným případům se potom často nedostává peněz na pomoc těm nejslabším.
 
Nezaměstnaní musí pracovat pro společnost
Znovu zavedeme veřejnou službu. Pracovat musí každý, kdo je 6 měsíců bez práce anebo se na zaměstnání nepřipravuje. Každý takový člověk, žádající o sociální dávky a schopný práce, odpracuje pro společnost 20 hodin týdně. Kdo odmítne pracovat, bude mít nárok pouze na existenční minimum. Veřejná služba musí být nyní upravena v zákoně způsobem, aby nebylo možné její zrušení Ústavním soudem, jak se to nedávno stalo. Takové řešení máme legislativně připravené.
 
Konec kšeftů s ubytovnami
Živení kšeftařů s ubytováním dávkami sociální podpory považujeme v současnosti za jeden z největších problémů v oblasti sociálního zabezpečení. Ubytovny, které parazitují na složité sociální situaci některých občanů, rostou jako houby po dešti. Chceme zásadně omezit prostředky tekoucí majitelům ubytoven. Tato forma bydlení musí být podporována pouze v krajním případě a prostředky na jedno lůžko v takových ubytovnách je nutné omezit na maximálně 1 tisíc Kč měsíčně. Nechceme stavět sociální byty a podporovat vytváření vyloučených lokalit. Zavedeme několikastupňový model sociálního bydlení.
 
Proti zneužívání sociálních dávek
Kdo nepřijme práci nebo veřejnou službu nebo se nebude vzdělávat, bude odkázán pouze na existenční minimum. Specifická ochrana v sociální pomoci bez časového omezení však patří lidem, kteří opravdu pracovat nemohou, tedy opuštěným dětem, lidem se zdravotním pojištěním a našim seniorům. Výplata dávek musí být vázána na dodržování jasných pravidel. Prosazujeme důsledné dodržování sociálního šetření, které jsme pomohli uzákonit. Především důslednou vazbu výplaty sociálních dávek na řádnou školní docházku dětí, výplatu všech účelově vázaných sociálních dávek přímo za službou – majiteli bytu na nájem a služby, zálohy na plyn do plynárny apod. Nemělo by tak docházet k tomu, že by dávka na bydlení byla použita na jiné účely.
 
Sociální služby a zdravotně postižení
 
Dlouhodobé financování sociálních služeb
Uvědomujeme si dlouhodobý problém, který je v systému financování poskytování sociálních služeb. Nastavíme transparentní podmínky a kritéria financování sociálních služeb s akcentem na dlouhodobé financování a udržitelnost. Stanovíme jednotnou cenu, kterou stát vynaloží například za hodinu práce sociálního pracovníka v terénu nebo u lůžka, stejně jako cenu za lůžkoden péče v ústavech nebo domovech seniorů. Základní síť sociálních služeb nastavíme ve spolupráci s poskytovateli a obcemi. Síť musí odpovídat skutečné potřebě a struktuře obyvatel v jednotlivých lokalitách. Zjednodušíme systém registrací a standardů kvality sociálních služeb. Odstraníme administrativní zátěže a legislativně duplicitní povinnosti.
 
Lékařská posudková služba
Budeme prosazovat lidský přístup, odbornost a vyšší efektivitu posudkové služby. Zajistíme omlazení posudkových lékařů. Postavíme odborné týmy, které budou posuzovat jednotlivé typy onemocnění. Zkrátíme lhůty pro posuzování. Posuzování závislosti má provádět tým ve složení posudkový lékař a sociální pracovník, a to z jednoho pracoviště.
 
Důchodový systém
Česká republika patří mezi evropské země, kde se nejrychleji prodlužuje střední délka života. To je výborná zpráva, dávající dobrou vizitku našemu zdravotnictví i postupnému zlepšování životního stylu. Na druhou stranu na pracovní trh bude vstupovat stále méně občanů, zatímco bude přibývat seniorů. Tento demografický vývoj ukazuje, že změny důchodového systému jsou nevyhnutelné.
 
Důchodová reforma
Za předchozí pravicové vlády v naší zemi proběhla důchodová reforma. Přestože byla výsledkem bolestivého kompromisu a jako taková není zcela ideální, nepřikláníme se k neodpovědným návrhům levice na její zrušení. Dáváme přednost stabilitě a chceme jít cestou postupných úprav místo revolučních změn. Zastrašováním ze strany levice a kvůli chybám příslušného resortu se nepodařilo přesvědčit větší počet občanů ke vstupu do 2. pilíře důchodového systému. Řešením není ho zrušit, ale naopak zatraktivnit a více otevřít. Zásadní součástí našeho řešení v oblasti důchodového zabezpečení je i zvýšení finanční gramotnosti občanů. Dáme tím tak každému možnost svobodně, odpovědně a informovaně se rozhodnout, jak investovat do zabezpečení na stáří.
 
Valorizace odpovídající ekonomické situaci
Nadále podporujeme valorizaci důchodů, i když jsme si vědomi demografického vývoje. Je však poctivé sdělit, že výše této valorizace musí odpovídat ekonomickým možnostem státu. Na druhou stranu nepovažujeme za rozumné zvyšovat sociální odvody, tedy přímé daňové zatížení občanů a firem, které vyvolává začarovaný kruh vyšší nezaměstnanosti a vyšších nákladů na údržbu sociálního systému.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Za důchody a sociální oblast ručí stát
Jsme pro zachování průběžného důchodového systému
Vnímáme potřebu změnit způsob přerozdělování zdrojů a produktů a budeme hledat cestu
Jedním z možných komplexních řešení sociálních otázek je základní příjem
 Na počátku 21. století se nejstarší soukromý penzijní fond na světě Equitable Life dostal do finančních problémů. O nějakou dobu později se půl milionu jeho investorů dozvědělo, že nedostanou ani korunu z peněz, které do fondu investovali, a zbylý milion investorů, že zpět obdrží pouze čtvrtinu z peněz. Firma totiž slibovala starobní důchody, které nebyla schopna poskytnout
Piráti vystupují proti privatizaci státního důchodového systému. Prosazujeme průběžný důchodový systém. Na rozdíl od soukromých společností a bank je stát trvanlivějším útvarem, který je schopný poskytovat záruky. Zároveň chceme nechat na každém občanovi, jaký případný další způsob zajištění na stáří zvolí.
Druhý pilíř důchodového systému považujeme za malou domů bankovnímu sektoru a chceme ho zrušit.
Jedním z možných komplexních řešení sociálních otázek je základní příjem. Jedná se o model přerozdělování prostředků, ve kterém každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovný základní příjem zajišťující důstojný život. Základní příjem zmírňuje strach z nezaměstnanosti, z nemožnosti zajistit sobě a své rodině nejzákladnější životní potřeby. Nahradil by většinu podmíněných dávek současného sociálního systému, tedy i byrokratický aparát s ním související. Zavedení základního příjmu není jediná možnost, jak zajistit důstojný život pro všechny občany. Předpokládáme širokou celospolečenskou diskusi a schvalování dlouhodobých řešení v referendu. Výše případného základního příjmu se musí odvíjet od možností ekonomiky.
V parlamentu bychom prosazovali vypracování analýzy dopadů zavedení nepodmíněného základního příjmu, vypracování analýzy možného financování základního příjmu a iniciovali bychom širokou politickou diskusi na toto téma.
------------------------------------------------------------------------
Strana svobodných občanů
 
Zrušení daně z příjmu fyzických osob
Svobodní chtějí zásadním způsobem omezit státní přerozdělování. Proto přicházejí s plánem zásadního omezení daní (zrušení několika z nich) a zásadním omezením státem přerozdělovaných výdajů.
 
Zrušení daně z příjmu fyzických osob je nejzásadnějším daňovým návrhem Svobodných.
 
Sociální politika nesmí být dominantní úlohou státu. Pomoc bližnímu je odpovědností jednotlivce, rodiny a soukromoprávních spolků.
 
Sociální dávky
Svobodní jsou pro zásadní ústup státu od provádění sociální politiky, která je drahá pro daňové poplatníky a demotivační pro příjemce sociálních dávek.
Stát ročně vyplácí na 19 milionů sociálních dávek (mimo důchodů, nemocenské a podpor v nezaměstnanosti) v objemu 44 mld 50. 51 Počet dávek (mil.)
Objem (mld Kč)
Přídavek na dítě
10,7
6,2
Sociální příplatek
2
3,2
Příspěvek na bydlení
1
1,6
Rodičovský příspěvek
4,3
28,3
Porodné
0,118
1,65
Pohřebné
0,014
0,07
Dávky hmotné nouze
1,1
2,8
CELKEM
19,232
43,82
Svobodní navrhují reformu těchto sociálních dávek podle Zákona o státní sociální podpoře
 
 přídavek na dítě
 rodičovský příspěvek
 sociální příplatek
 příspěvek na bydlení
 
a těchto sociálních dávek podle Zákona o pomoci v hmotné nouzi
 přídavek na živobytí
 doplatek na bydlení
 
Svobodní navrhují jejich transformaci do jediné dávky v podobě tzv. negativní daně, která svojí sazbou zajistí motivaci lidí pobírajících sociální dávky pomoci si k lepšímu živobytí vlastní prací a která definicí standardního příjmu zohlední rodinnou situaci žadatelů.
 
Standardní příjem by byl definován podobně jako životní minimum. Negativní daň pro jednotlivce či domácnost by byla definována vztahem
ND = [ Skutečný výdělek domácnosti Standardní příjem ] x Sazba ND
Negativní daň motivuje k práci, proto budou celkové náklady na sociální dávky menší při zachování životního standardu domácností. Konstrukci negativní daně Svobodní navrhují tak, aby roční úspora činila přibližně 20 miliard korun.
Stát tak zajistí systematickou pomoc lidem s nízkými nebo žádnými příjmy, kteří si nejsou schopní na živobytí své a svojí rodiny vydělat prací, ale zároveň zachová při každé výši příjmu jednoznačnou motivaci zvýšit si životní standard prací.
 
Na nemocenské pojištění stát vynakládá 29 miliard. Svobodní prosazují, aby nemocenské pojištění bylo pro zaměstnance dobrovolné stejně, jako je dnes dobrovolné pro osoby samostatně výdělečně činné. Nemocenské pojištění by mělo být založené na pojistných principech, mělo by tedy být poskytováno komerčními pojišťovnami a nikoliv státním systémem.
Svobodní navrhují snížit příjmy i výdaje státu o těchto 29 miliard a navrhují nechat na jednotlivcích, zda a jak si zajistí nemocenské pojištění.
 
Invalidní důchody
Stát ročně vyplácí 599 tisíc invalidních důchodů, z toho 386 tisíc plných a 213 tisíc částečných. Výdaje na invalidní důchody činí 57 miliard (43 miliard na plné a 14 miliard na částečný)56.
Invalidní důchody jsou příliš často zneužívány. Svobodní jsou pro spravedlivé a přesné posuzování nároků na invalidní důchod, aby jej dostali ti, kteří jej opravdu potřebují, ale aby se invalidní důchod nestával bezpracným příjmem pro někoho, kdo by si byl schopen vydělat vlastní prací.
 
Starobní důchody
Stát vyplácí 2 miliony starobních a 688 tisíc vdovských a vdoveckých důchodů s celkovými výdaji 240 miliard.57 (údaje za rok 2008). Toto číslo dále narůstá s ohledem na proces tzv. stárnutí populace.
Cílem Svobodných je zvýšit osobní odpovědnost, stát má ponechat občanům prostředky pro hledání individuálního řešení.
Státní průběžný systém
Svobodní jsou pro zeštíhlení tzv. průběžného systému tak, aby občanům zůstalo více peněz na individuální zajištění na stáří. Průběžný systém založený na povinné účasti zůstane zachován, zmenší se ale objem peněz přerozdělovaný přes tento státní systém.
Svobodní jsou pro zavedení předem pevně určené (paušální) platby poplatníka do státního průběžně financovaného důchodového systému a pro zavedení paušálního státního důchodu vypláceného ze státního průběžně financovaného důchodového systému. Paušál bude stanoven tak, aby zajišťoval přiměřený životní standard poplatníkům s podprůměrnými příjmy.
 
Poplatníci s nízkými příjmy na paušální platbě nic neušetří, ale ani netratí. Paušální důchod oproti důchodu počítanému dle stávající metodiky jim nesníží důchody. Jejich důchody budou dále zabezpečovány průběžným systémem v nezměněném objemu.
Poplatníci se středními a vyššími příjmy na paušální platbě ušetří a paušální důchod pro ně bude znamenat snížení státního důchodu oproti stávající metodice. Tito poplatníci budou moci úspory využít k soukromému neregulovanému zabezpečení na stáří (úspory, investice, penzijní pojištění).
Svobodní předpokládají, že lidé se středními a vyššími příjmy jsou schopni odpovědně rozhodnout, zda chtějí z ušetřených peněz podporovat členy své rodiny, koupit si nemovitost, spořit v bankách či fondech nebo nakoupit penzijní pojištění.
 
 Dobrovolné zajištění
Svobodní nechtějí zavádět nové regulace a povinnosti, nebudou proto podporovat žádné návrhy, které by znamenaly jakékoliv omezení svobody volby, pokud jde o ušetřené peníze, které lidem zůstanou jako rozdíl mezi dnešními odvody a novým paušálním odvodem.58
Svobodní jsou pro zrušení státních dotací k penzijnímu spoření. V souvislosti se zrušením daně z příjmu fyzických osob lidem zbude více peněz v peněženkách a nebudou potřebovat státní dotace ani jiná daňová zvýhodnění.
 Přechod na nový systém
Změna ze stávajícího systému, v němž je pojistné ve skutečnosti daní z příjmu a důchody jsou degresivně59 odvozené od výše příjmu, na systém nový, v němž platby i důchody budou paušální částky, musí proběhnout postupně.
Nový systém se netýká již přiznaných a vyplácených důchodů. Na nový systém by najednou přešli lidé např. do 30 let. Lidem nad 30 let Svobodní chtějí dát možnost volby – zda chtějí dál platit státní důchodové pojištění dané procentem ze mzdy a dostávat důchod počítaný podle stávající metodiky, nebo zda chtějí přejít na nový režim paušálního odvodu a paušálního důchodu.
Tato dobrovolnost uleví státu od důchodového břemene, protože řada poplatníků dobrovolně „odepíše“ své dosavadní platby do důchodového systému a zvolí pro stát úspornější variantu paušálního důchodu.60
 
Politika zaměstnanosti
Počet nezaměstnaných činí v České republice přes 300 tisíc, zatímco v roce 1996 činil tento počet méně než 200 tisíc lidí. Jeden nezaměstnaný stojí stát na sociálních dávkách pro něj a jeho rodinu a na ušlých daních zhruba 180 tisíc korun ročně. Snížení nezaměstnanosti o 100 tisíc osob tak může státu ušetřit resp. vynést 18 miliard korun. Svobodní jsou přesvědčeni, že  vysoká nezaměstnanost je primárně důsledkem demotivačního systému sociálních dávek a svazující pracovní legislativy.
Koneckonců, nejnižší nezaměstnanost nacházíme v zemích, které jsou na špičce v míře ekonomické svobody.
 
Česká vláda vynakládá na dávky v nezaměstnanosti (tzv. pasivní politiku zaměstnanosti) 5 miliard korun a na rekvalifikační a dotační programy spojené s politikou zaměstnanosti 5,7 miliardy korun. Svobodní považují tuto politiku za vysoce neefektivní. Svobodní navrhují zrušit dotační programy politiky zaměstnanosti a ušetřit tak 5,7 miliardy korun ve státním rozpočtu.
Samotná činnost úřadů práce stojí 2,7 miliardy korun. Dosavadní činnost úřadů práce přitom ukazuje, že stát není schopen lidem nacházet práci, efektivně tak činí soukromé internetové agentury práce. Svobodní proto prosazují zrušení úřadů práce.
Svobodní prosazují, aby nemocenské pojištění bylo pro zaměstnance dobrovolné stejně, jako je dnes dobrovolné pro osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci nebudou platit povinné nemocenské pojištění ve výši 2,4% hrubé mzdy (čili 480 Kč z průměrné mzdy) a sami se rozhodnou, zda se chtějí pojistit.
 
Svobodní chtějí zaručit smluvní svobodu, pokud jde o práci. Chtějí proto
 legalizovat tzv. švarc systém a umožnit uzavírání pracovních smluv mimo Zákoník práce. Svobodní současně navrhují, aby Česká republika vystoupila z Mezinárodní organizace práce (ILO), protože členství v ní je svazující s ohledem na zamýšlené reformy pracovního zákonodárství. Svobodní jsou pro zachování pravidel daných zákoníkem práce pro ty zaměstnavatele a zaměstnance, kterým budou vyhovovat. Pokud se ale zaměstnavatel a zaměstnanec budou chtít shodnout na odlišných podmínkách, měli by mít k tomu smluvní volnost.
------------------------------------------------------------------------
Strana zelených
Strana zelených se zaměří na zajištění prostoru pro aktivní zapojení všech obyvatel do života. Místa ve školkách pro děti od tří let nebo flexibilní úvazky pomohou rodičům skloubit dobrou péči o jejich děti i pracovní zapojení. Podpoříme dostupné bydlení potřebným: ať už jde o startovací bydlení pro mladé rodiny s dětmi, pohodlné obydlí pro zdravotně postižené nebo byty pro sociálně znevýhodněné obyvatele
 
Rozhýbeme českou ekonomiku
Snížíme zdanění práce, abychom podpořili tvorbu pracovních míst a investice. Stlačíme výdaje domácností za energie na minimum. Podpoříme investice průmyslu do šetrných technologií, ohleduplných k životnímu prostředí a zvýšíme tak konkurenceschopnost českých podniků.
Srazíme rodinám výdaje za energie pomocí podpory na zateplování domů, výměnu oken a další potřebná opatření na energetickou modernizaci budov. Účty domácností i podniků snížíme lepším nastavením plateb za přivedení elektřiny, které jsou v Česku vyšší než v sousedních zemích.
„Restart ekonomiky založíme na chytrých investicích s vysokou přidanou hodnotou. Nejlepším opatřením pro vznik nových pracovních míst je energetická modernizace budov. Každá miliarda veřejné podpory, kterou investujeme do renovace domů, vytvoří tisíc pracovních míst a příjemtéměř tři miliardy korun pro státní rozpočet. Šetrné budovy jsou nejlepší impuls pro 21. století, na rozdíl od betonových monster, jako jsou jaderné elektrárny nebo jezy na Labi,” říká Ondřej Liška, předseda Strany zelených.
 
SPZO - Zemanovci
Téměř čtvrt století po revoluci v roce 1989 však Česká republika opět potřebuje zásadní změnu. Změnu, která přinese práci všem, kdo pracovat chtějí.
Pro konsolidaci veřejných financí vypracujeme střednědobou a dlouhodobou strategii, která zahrne zásadní změny ve fungování veřejné správy, úspory v některých oblastech systému sociálních transferů, jakož i zvýšení některých daní.
Naše daňová politika bude od počátku zaměřena na zjednodušení, zpřehlednění a stabilitu daní. Budeme prosazovat takový systém, který by splňoval kritéria daňové spravedlnosti a daňové neutrality. Nejdůležitější příjmovou položkou státu je daň z přidané hodnoty. Zde budeme prosazovat ponechání snížené sazby DPH pouze pro základní potraviny a léky na úrovni 10 % a zvýšení základní sazby DPH na úroveň 21 - 25 %. Podíl zdravotního pojištění v příjmech státního rozpočtu pokládáme za mimořádně vysoký. V zájmu zachování vysoké zaměstnanosti proto nebudeme podporovat jeho zvyšování. Naopak pokud to v dalším období zlepšená situace dovolí, budeme jej postupně snižovat a nahrazovat tyto příjmy z vyšších výběrů jiných daní.
Obnovíme progresi v dani z příjmů fyzických osob. Navrhneme, aby toto zdanění bylo odstupňováno podle násobku průměrné mzdy s tím, že u čtyřnásobku průměrné mzdy by činilo 40 % (ve Švédsku je mezní sazba pro nejvyšší příjmové skupiny 60 %). Kromě odstranění konceptu superhrubé mzdy obnovíme institut společného zdanění manželů. Podpoříme rodiny s dětmi prohloubením daňových slev, ovšem se zaměřením na výchovu dětí a jejich vzdělání. Vzhledem k omezeným možnostem veřejných rozpočtů budeme prosazovat regulaci výdajů státu na podporu stavebního spoření zavedením podmínky účelného využití naspořených peněz na bytové účely, případně na úhradu nákladu spojených se studiem
 
Zásadní, z hlediska osudu řady našich spoluobčanů dokonce tragickou chybou současné politiky, je trvající demontáž sociálního státu. Hledání rozpočtových úspor na úkor těch, kteří se nemohou bránit, je ukázkou nekompetentnosti současné vlády.
Všechny základní mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv, k nimž se Česko připojilo, ale i Listina základních lidských práv a svobod tvořící organickou část Ústavy České republiky, garantují nejen hmotné zabezpečení v situacích, kdy občan nemůže získávat prostředky na obživu vlastní prací, ale i právo na ochranu zdraví, na vzdělání, na podporu rodičovství a rodiny, přístup k vědeckým informacím a kultuře, právě tak jako tradiční sociální práva. Nepokládáme tato práva za charitu, ale za zasloužený výsledek práce minulých generací obyvatel této země, ale i za velmi dobrou investici do budoucnosti.
 
Sociální stát
SPOZ bude prosazovat model sociálního státu skandinávského typu, který vede jeho občany k odpovědnosti sama za sebe, za svoji rodinu. Zároveň bude provádět politiku, která povede k tomu, že finanční a morální ocenění práce lidí bude co nejvíce odpovídat jejich kvalifikaci a výkonu. Budeme chránit právo každého občana na důstojné životní minimum, tedy na takovou životní úroveň, která by jemu a jeho rodině zajistila základní podmínky pro existenci a zdravotní péči.
Snížení sociálních dávek, které dnes v té či oné formě pobírá zhruba polovina obyvatelstva, je možné a nutné jen tam, kde demotivují k zájmu o práci. Připravíme legislativní opatření, která zabrání tomu, aby na solidárním sociálním systému parazitovali někteří sobečtí jedinci. Jedině tak můžeme dosáhnout rovnováhy mezi sociálními právy a sociální odpovědností. Navrhneme vázat výplatu sociálních dávek na pracovní začlenění příjemců těchto dávek, například formou veřejně prospěšných prací. To se samozřejmě netýká zdravotně postižených.
SPOZ se bude při zajištění dostupnosti produktivní práce, jako základu sociální a společenské aktivity každého práceschopného občana, orientovat na dosažení a udržování co nejvyšší a nejstabilnější úrovně zaměstnanosti. Ideálem je pro nás v tomto případě plná zaměstnanost, ale jsme si vědomi toho, že i tento jako každý jiný ideál je těžko realizovatelný.
Při rozvoji sociálního zabezpečení budeme klást důraz na jeho dostatečnost a dlouhodobou udržitelnost. Vedle kolektivních systémů sociálního pojištění a připojištění budeme podporovat i přebírání osobní odpovědnosti za osud jedince či rodiny formou individuálního připojištění, zejména při přípravě na stáří. Tento individuální pilíř se ale nestane pilířem hlavním. Považujeme jej pouze za doplňkový systém k průběžnému a státem garantovanému systému.
Sociální zabezpečení, jehož podstatou je solidarita a legitimita vzájemného sdílení rizik, bude i nadále založeno na závazcích a odpovědnosti různých generací, různých sociálních skupin a dalších subjektů. V reformě důchodového pojištění budeme hájit právo občanů na klidné a zajištěné stáří a přiměřené finanční zabezpečení. Navrhneme, aby sociální pojištění bylo zvýšeno o dva procentní body a tím se vyrovnal současný deficit důchodového účtu. Vytvoříme samostatnou, od státního rozpočtu oddělenou samosprávnou Sociální pojišťovnu. Jasně vymezíme odpovědnost státu a správců jednotlivých důchodových systémů za jejich kvalitní fungování, o hospodárné nakládání s prostředky důchodového pojištění, informovanost občanů, nízké provozní náklady a efektivní kontrolu. Základní povinný průběžně financovaný systém nesmí motivovat ekonomicky aktivní populaci k vyhýbání se legálnímu trhu práce a k neplacení pojistného.
Naše společnost se stala společností čtyř generací. Zásada, kterou se řídíme, je: žijící starší generace není přítěží, ale součástí bohatství naší společnosti a přispívá k jeho tvorbě svou zkušeností, formální i neformální prací. Přizpůsobíme potřebám společnosti čtyř generací dopravu, strukturu bydlení i architekturu, zasadíme se o odstranění všech bariér ve veřejném i soukromém prostoru a posílíme výrazně i sociální služby ve všech podobách, domovy důchodců počínaje a citlivou pečovatelskou službou konče.
Společnost musí být solidární s nemocnými, invalidy a s dalšími skupinami lidí ohrožených sociálním vyloučením. Podporovat budeme každého, kdo chce překonat svůj handicap. Podporujeme spolupráci mezi státem, dalšími veřejnými i soukromými poskytovateli sociálních služeb a příjemci těchto služeb.
 Politika bydlení
Potřeba bydlet má pro člověka zcela zásadní význam a je proto zakotvena mezi základními lidskými právy v Listině základních lidských práv a svobod; právo na bydlení je garantováno i Evropskou sociální chartou. Jde o právo sociální, jehož zabezpečení se neobejde bez účasti státu a je nutno odmítnout jednostranné zbožšťování neviditelné ruky trhu, která ještě nikde na světě tuto oblast lidských práv uspokojivě nevyřešila. Úroveň bydlení svědčí o kulturní úrovni země, je jedním z pilířů sociální soudržnosti společnosti a tudíž i zdrojem lidského kapitálu. SPOZ bude usilovat o to, aby se v naší zemi naplnily možnosti získání přiměřeného, důstojného a dostupného, tedy zaplatitelného bydlení a služeb s bydlením spojených, pro všechny společenské vrstvy a skupiny domácností podle jejich příjmové a sociální situace. To předpokládá harmonizaci aktivit jak státu a veřejné správy, tak také aktivit samotného občana a organizací občanské společnosti.
Odstraníme jakoukoliv diskriminaci v přístupu vlastníků nájemních domů ke státní podpoře směřující ke komplexní rekonstrukci bytových domů. Pro byty s regulovaným nájmem zavedeme stropy zvyšování nájmu zejména pro seniory a mladá manželství. V případě potřeby zavedeme cenové moratorium na výši nájemného pro znevýhodněné skupiny obyvatel, dokud se nezlepší jejich příjmová situace. Zvýrazníme podporu nájemní bytové výstavby na neziskovém principu a podporu družstevního bydlení formou neziskových společenstev bez možnosti přechodu bytového fondu do soukromého vlastnictví.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suverenita J. Bobošíkové a blok Hlavu vzhůru!
Všichni vidíme, co se děje:
 Zápasíme s hospodářskou recesí. Klesá životní úroveň a narůstá nezaměstnanost. Náš státní dluh však stále roste.
Zabránit rozpínání státu do oblastí, které mu nepříslušejí. Hospodářský a politický život země musí být v rukou těch, kdo ho vytvářejí. Ti, kteří jsou z jakýchkoli důvodů znevýhodněni, musejí mít jistotu, že s nimi rodina zvaná národ bude v základních věcech solidární. Naopak ti, kteří chtějí tuto solidaritu zneužít, nedostanou šanci
Budeme proti všem formám diskriminace, včetně tzv. pozitivní diskriminace, za nejlepší ochranu menšin považujeme důslednou obranu svobody jednotlivce a rovnost před zákonem
Snížíme celkovou daňovou zátěž a vedlejší náklady práce
SOLIDARITA A HUMANITA
Svobodná a prosperující společnost dokáže nabídnout pomocnou ruku těm, kteří ji nezbytně potřebují
Co nám vadí:
neúcta k tradičnímu modelu rodiny a ke stáří
demotivující rozdávání sociálních dávek a jejich malá adresnost
prohlubující se deficit důchodového účtu
kolektivistický a nefunkční systém zdravotního pojištění
Co s tím uděláme:
Vrátíme se k heslu „Rodina je základem státu“ a posílíme zákonné postavení úplné rodiny včetně mezigenerační odpovědnosti
Zvýšíme sociální pomoc těm, kteří ji z důvodu věku či zdraví opravdu potřebují, na úkor těch, kteří v ní vidí pouze bezpracný zdroj příjmů
Budeme postupně přenášet u výdělečně činných osob zodpovědnost za zabezpečení ve stáří ze státu na jednotlivce a rodinu, role státního důchodu bude jenom doplňková
Zamezíme existenční likvidaci lidí uvržených do dluhové pasti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TOP 09
 
Sociální politika
TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát. Takto dodržovaný princip subsidiarity ochrání celou společnost před zneužíváním plošně přidělované státní podpory. S úctou k důstojnosti každého člověka pomůžeme těm, kteří pomoc prokazatelně potřebují. Zároveň však stojíme za přesvědčením, že každý člověk nese odpovědnost za vlastní zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé zabezpečení na stáří.
Víc než polovinu státního rozpočtu vynakládá na sociální transfery stát, zejména na výplaty důchodů a sociálních dávek. V uplynulém období jsme provedli zásadní reformu sociálního systému, která přinesla na jedné straně přesnější zacílení pomoci státu sociálně potřebným, na straně druhé významnou úsporu veřejných prostředků odstraněním duplicitních dávek a zefektivněním systému vyplácení dávek.
Sociální oblast
„Odpovědnost začíná u každého z nás“
Naší prioritou je podpora rodiny. Odpovědná výchova dětí je základem budoucí prosperity společnosti a také základem mezigenerační solidarity. Rodinné dávky jsou jedním z důležitých faktorů v podpoře rodiny a jsou v naší zemi na nejvyšší úrovni ze všech zemí OECD.
Otevřeme diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů.
Budeme prosazovat, aby peněžitá pomoc v mateřství nebyla zastropována a odvíjela se od výdělku matky před nástupem na mateřskou dovolenou.
Budeme podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění. Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek s tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy. V oblasti zdravotního a sociálního pojištění zachováme významné zvýhodnění péče o děti v rodinném prostředí.
Reforma pěstounské péče přinesla zlepšení možností pro výchovu dětí v náhradní rodině tam, kde výchova v přirozené rodině není z objektivních důvodů možná. Budeme podporovat další rozšiřování služeb pro sociálně slabé rodiny i pro pěstouny.
Jednou z priorit sociálního systému je pomoc osobám se zdravotním postižením. Poté, co byl zjednodušen a zefektivněn systém podpory těchto osob, budeme prosazovat cílenou pomoc především v oblasti doprovodných služeb, které jim napomohou k plné sociální integraci.
Jednou z velkých bolestí naší společnosti je zadlužení části populace. Nechceme snímat zodpovědnost z dlužníků při plnění jejich závazků vůči věřitelům, zasadíme se však o výrazné snížení nákladů souvisejících s vymáháním dluhů a s tím souvisejících sociálních dopadů.
Zaměříme se na řešení sociálního bydlení. Při výplatě dávek na bydlení se bude důsledně posuzovat, zda společně posuzovaní příjemci dávek také bydlení skutečně užívají, a dávky na bydlení se budou vyplácet maximálně ve výši nájemného v místě obvyklého.
Zvláštní pozornost budeme spolu s resortem zdravotnictví věnovat potřebě dlouhodobé kombinované sociálně-zdravotní péče, která musí reagovat na demografické změny v populaci a na finanční možnosti občanů. Tato péče musí zahrnovat i posouzení zdravotního stavu a poskytnutí péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato péče bude poskytnuta těm, kteří se v důsledku poškození zdraví ocitnou v nepříznivé sociální situaci.
Podpoříme paliativní a hospicovou péči, kterou pokládáme za stejně důležitou jako jakoukoliv jinou zdravotní péči a která má značný dopad na sociální stav občana. Tato péče musí být dostupná ve všech regionech. Budeme podporovat vznik mobilních hospiců tak, aby se podařilo v největší možné míře přesunout lůžkovou nemocniční péči do péče domácí.
 
Zaměstnanost
„Normální je pracovat“
Nezaměstnané chceme více motivovat k práci. Nechceme se smířit se situací, kdy po nálezu Ústavního soudu je možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity nebo dokonce souběžně s prací na černo. Budeme v politické i odborné diskusi usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat či vzdělávat se.
Rozvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního poměru. Zaměstnanec si bude moci zvolit, zda chce být zaměstnán po výpovědní dobu, nebo dostat odstupné. Povede to ke zvýšení flexibility zaměstnávání a ke snížení počtu dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv na dobu určitou. Pro stát to bude znamenat vyšší daňový výnos a méně administrativy.
Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných byrokratických požadavků na poli ochrany a bezpečnosti zdraví při práci. Tyto zásady budeme prosazovat i na evropské úrovni.
 
Penzijní reforma
„Mysleme na své stáří“
Reforma penzijního systému, realizovaná v uplynulém období, zajistila dlouhodobou udržitelnost průběžného pilíře a umožnila mladé generaci rozložit rizika hmotného zajištění na stáří.
Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Do poslední chvíle jsme usilovali a stále chceme usilovat o penzijní reformu pro všechny. Při všech úpravách budeme proto nadále navrhovat povinnou účast ve II. pilíři, který navrhujeme zatraktivnit prostřednictvím následujících opatření:
  • dědictví nebude vázáno na spoření ve II. pilíři, ale bude možné s ním nakládat libovolně
  • pro možnost čerpání prostředků bude dostatečné dosažení důchodového věku bez povinnosti setrvat 35 let v systému
  • dosavadní možnosti čerpání – doživotní výplata a výplata po dobu dvaceti let – chceme pěšné účely
  • odpočet pohledávek pro podporu exportu mimo státy EU
  • zrušení řady nesystémových výjimek typu odpočtu členských příspěvků odborové organizaci
  • zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám
  • zjednodušení odpisování majetku
  • podporu praxe studentů a žáků při výuce
  • zrušení daně dědické a darovací a její převedení pod daň z příjmu při zachování osvobození pro 1. a 2. příbuzenskou skupinu
Chceme vést vážnou diskusi o struktuře zdanění v rámci dané výše. Přímé odvody zatěžující cenu pracovního místa jsou stále příliš vysoké, snižují konkurenceschopnost české ekonomiky a ztěžují tak boj s nezaměstnaností. Chceme dosáhnout dohody, jak tuto zátěž částečně převést na jiné, pro ekonomický vývoj méně škodlivé daně. Nadále budeme bránit všem
diskriminačním daňovým výjimkám, které zvýhodňují jedny na úkor druhých.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář