Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kontakty a stanovy

REGISTRACE:
u Ministerstva vnitra ČR dne 1. 9. 2010
pod číslem VS/1-1/81109/10-R

IČO: 22857371

 
e-mail:

spolek.nezamestnanych@centrum.cz

 

akcnispolek@email.cz

Pardubice: akcnispolek.pa@centrum.cz

 

Teplice: reisen1@gmail.com

 

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=156851704331506

 

Kromě toho se můžete v diskusi zeptat  na všechno, co vás zajímá.

Na řešení problémů souvisejících s úřady a zákony se také můžete dotázat v poradně.

 


 

STANOVY

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

 

Akční spolek nezaměstnaných

 

 

Čl. 1 Název a sídlo sdružení

 

1. Název sdružení zní: Akční spolek nezaměstnaných, ve zkratce ASN (dále jen „sdružení“).

 

2. Sídlo sdružení je na adrese: Štursova 20, 616 00 Brno.

 

3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

 

 

Čl. 2 Charakter sdružení

 

1. Sdružení je dobrovolným, neziskovým občanským sdružením a sdružuje členy na základě společného zájmu.

 

2. Sdružení je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

 

 

 Čl. 3 Cíle sdružení

 

Sdružení má tyto cíle:

 

1. prosazovat zájmy a požadavky občanů bez zaměstnání,

 

2. monitorovat dodržování základních lidských práv a svobod, zejména sociálních práv občanů bez zaměstnání,

                                                             

3. aktivně navrhovat různá řešení zaměřená na snižování nezaměstnanosti,

 

4. sledovat jednotlivé případy porušování lidských práv nezaměstnaných a pomáhat osobám, jichž se porušování těchto práv dotýká,

 

5. organizovat veřejné akce směřující k prosazování požadavků občanů bez zaměstnání.

 

    

 

Čl. 4 Formy činnosti sdružení

 

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 

1. shromažďování zpráv o problematice nezaměstnanosti a situaci nezaměstnaných z českých i světových zdrojů,

 

2. zpracovávání, analýza a zveřejňování informací o nezaměstnanosti, sociální politice a politice zaměstnanosti,

 

3. poradenská a konzultační činnost,

 

4. praktická spolupráce s jinými subjekty.


 

 

Čl. 5 Členství ve sdružení

 

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let.

 

2. Člen sdružení má právo:

 

·         účastnit se jednání členské schůze,

·         volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

·         předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

·         podílet se na praktické činnosti sdružení.

 

3. Člen sdružení má tyto povinnosti:

 

·         dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

·         aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

 

4. Členství ve sdružení zaniká:

 

·         vystoupením člena ze sdružení,

·         úmrtím člena sdružení,

·         zánikem sdružení,

·         vyloučením člena sdružení členskou schůzí, pokud člen opakovaně porušuje tyto stanovy.

 

 5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

 

 6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

 

 

Čl. 6 Organizační uspořádání

 

Strukturu sdružení tvoří:

členská schůze,

výbor,

dozorčí rada.

 

 

A. Členská schůze

 

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 

·         schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

·         zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,

·         schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,

·         schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,

·         určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

·         schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,

·         zvolila čestné členy sdružení,

·         rozhodla o zániku sdružení.

 

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

 

B. Výbor

 

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Členové výboru se označují jako spolupředsedové sdružení.

 

2. Výbor sdružení má nejméně 3 členy, maximálně 120 členů, které volí členská schůze tajnou volbou na funkční období jednoho roku.

 

C. Dozorčí rada

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

 

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou na funkční období jednoho roku.


 

 

Čl. 7 Jednání jménem sdružení

 

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

 

  

Čl. 8 Hospodaření sdružení

 

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

 

 2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

 

 3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

 

 4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

 

  

Čl. 9 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

 

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 12 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.