Jdi na obsah Jdi na menu
 

Odpovědi na otázky pro předsedy politických stran

30. 9. 2013

 

 ČSSD
 
Vážená paní………,

dovoluji si Vás informovat z pověření vedoucí sekretariátu předsedy ČSSD, PhDr. Běly Hejné, že Váš e-mail byl postoupen k vyřízení stínovému ministru práce a sociálních věcí Mgr. Romanu Sklenákovi. Děkuji za pochopení.

S přáním pěkného dne


Hana Makovcová
sekretariát předsedy ČSSD
Hybernská 7
110 00 Praha 1

tel.: 296 522 296
www.cssd.cz
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hnutí ANO A. Babiše
 
Dobrý den, bohužel nemám úplně kapacitu odpovědět Vám na všechny dotazy, každý den jsem teď téměř 20 hodin na nohou a na mítincích. Nicméně nezaměstnanost je jedním z našich hlavních témat, posílám část programu, snad Vás uspokojí. Spojte se s námi na mítincích, rádi si vás vyslechneme, jejich přehled najdete na našich stránkách.


- zavedeme daňové úlevy zaměstnavatelům při zaměstnávání znevýhodněných skupin občanů (zdravotní hendikep, 50+, absolventi, samoživitelky a samoživitelé), žádná skupina obyvatel nesmí být znevýhodněna při hledání zaměstnání, zajistíme efektivní čerpání dotací EU na rozvoj těchto pracovních míst
- budeme usilovat o zásadní změnu přístupu úřadů práce k uchazečům o zaměstnání
- od poskytovatele dávek směrem k poskytovateli služeb
o kvalitní poradenství a individuální přístup
o vhodně cílené rekvalifikace a vzdělávání
- dávky pro dlouhodobě nezaměstnané podmíníme jejich aktivní snahou o zapojení do pracovního procesu
- podpoříme vznik a daňové zvýhodnění pracovních míst na částečný úvazek nebo sdílení pracovních míst u znevýhodněných skupin občanů
- zajistíme jasné vymezení a podpoříme rozvoj sociálního podnikání jako významného prvku pro tvorbu pracovních míst pro zdravotně či sociálně znevýhodněné skupiny občanů
- opětovně zavedeme společné zdanění manželů
- podpoříme vznik miniškolek a podnikových školek s dodržením vzdělávacího programu a odbornosti učitele
- legislativně zajistíme efektivnější vymahatelnost výživného
- podpoříme rozvoj služeb zajišťujících péči o seniory v přirozeném domácím prostředí nebo v zařízeních rodinného charakteru
- zajistíme sociální pomoc potřebným při zachování zásady efektivnosti a hospodárnosti, nastavíme pravidla pro efektivní kontrolu využívání sociálních dávek
- poskytování dávek podmíníme plněním podmínek, např. výkonem veřejně prospěšných prací dle zaměření uchazeče, dodržováním povinné školní docházky dětí apod., podmínky budou stanoveny zákonem
- podpoříme služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením, které vedou k jejich zapojení do pracovního a společenského života
- budeme prosazovat, aby sociální bydlení řešily obce, protože považujeme za důležité, aby situace sociálního bydlení byla kontrolovatelná, dále budeme prosazovat stanovení maximální výše dávky na bydlení, která nebude překračovat místně obvyklé nájemné

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
KSČM
 
Dobrý den,

děkuji Vám za důvěru, s kterou jste se na nás obrátili se svými dotazy.
Posílám Vám odpovědi vypracované místopředsedou stínové vlády KSČM pro
sociální strategii M. Opálkou.

1. Nezaměstnaní bývají v médiích někdy označováni za příživníky, kteří
ubírají nezaslouženě ze státní kasy peníze daňových poplatníků. Jaký je váš
osobní názor a názor vaší strany na tento negativní mediální obraz lidí,
kteří ztratili práci?

Nezaměstnanost vnímáme jako společensky velice nepříznivý jev, který je však
kapitalistické společnosti vlastní. Je příčinou celé řady problémů.
Individuálních, které se odráží v tíživých sociálních situacích (řešených i
sebevraždou), či celospolečenských, které se vyjevují v nedostatku veřejných
financí (daně, pojistné), slabé kupní síle (ochromuje ekonomiku), ale i v
kriminalitě. Proto KSČM považuje za základní úkol oživení hospodářského
rozvoje a tím i zvýšení zaměstnanosti.
Nechápeme nezaměstnané jako jednolitou skupinu. Jednak nejsou všichni
registrovaní na ÚP ČR, za druhé ne všichni dostávají podporu v
nezaměstnanosti (absolventi téměř vůbec!). Většina jich žije z dávek v
hmotné nouzi či je živí rodiny ve společné domácnosti. To není žádné terno.
Tohoto stavu však využívají i někteří podnikatelé, kteří řadu nezaměstnaných
zaměstnávají načerno, jako levnou pracovní sílu. Pravdou je, že existuje
nějaké procento (většinou se uvádí 4 %) nezaměstnaných, kteří pracovat
nechtějí. V minulosti byli stíhání jako příživníci. Podle nich však nelze
paušálně označit všechny stejně.
Jestliže stát neumí lidem zajistit z Ústavy ČR právo na práci, pak musí
vytvořit sociální síť, která tyto občany alespoň částečně hmotně zabezpečí.
Problém je především tehdy, kdy občan nemá práci rok a více. Nezřídka pak
dochází k apatii, ztrátě společenského zařazení atd.

2. Za měsíc srpen 2013 bylo na úřadech práce evidováno 551 731
nezaměstnaných a pracovní úřady pro ně měly k dispozici 40 579 volných
pracovních míst. Odhaduje se, že dalších 200 000 nezaměstnaných úřady práce
neevidují. Jak zajistíte dostatek plnohodnotných pracovních míst na plný
úvazek?

Již jsem uvedl, že nezaměstnanost je průvodním jevem kapitalistické
společnosti. V tomto systému vyřešen nebude. Můžeme se pouze snažit o
snižování počtů. Navrhujeme od r. 2006 přijetí Celonárodního programu
zaměstnanosti. Jde totiž o komplexní problém, který se týká téměř všech
resortů. MPSV zde sehrává spíše roli hasiče důsledků toho, co jiná
ministerstva neudělaly. Hlavní naše přístupy naleznete ve Volebním programu
KSČM.

3. Jestliže není možné pro všechny občany zajistit odpovídající pracovní
uplatnění, jak mají být finančně zabezpečeni ti, na které práce nezbude?
Jaké podmínky by měli dle představ vaší politické strany občané splnit, aby
získali nárok na podporu v nezaměstnanosti, jak dlouho má být vyplácena tato
podpora vyplácena a v jaké výši?

Nastavení nároku na dávku, které vychází z délky zaměstnání - platbu na
státní politiku zaměstnanosti - a výši předchozího platu, respektujeme. Jako
problematické vidíme zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti, i
když celkový objem peněz zůstal stejný. Problém máme s tvrdým postupem k
nezaměstnaným absolventům, kteří nemají šanci odpracovat potřebný počet let
pro získání nároku na podporu a pak k dlouhodobě nezaměstnaným, kteří jsou
odkázání na dávky z nepojistného sociálního systému. Zde je třeba
valorizovat sociální dávky podle předchozí inflace.
Hovořit o konkrétních částkách je problematické. Především je třeba zvýšit
minimální a průměrné mzdy a z těchto částek vycházet pro stanovení podpory v
nezaměstnanosti, životního minima apod. Uživit musí člověka především práce.
A z ní musí být výše dávek odvozena.

4. V posledních letech došlo k omezování nároku občanů na podporu v
nezaměstnanosti a ke snižování její výše. V důsledku toho mnoho
nezaměstnaných nemá na podporu nárok, ačkoli si na tuto sociální událost
platili veřejné sociální pojištění. Např. za měsíc srpen 2013 z celkového
počtu 551 731 evidovaných nezaměstnaných pobíralo podporu jen 111 967 osob.
Bude vaše strana usilovat o zvýšení podpor v nezaměstnanosti a o prodloužení
poskytování této pojistné sociální dávky?

Jak jsem již uvedl v předchozích odpovědích. Prodloužení ano - vrácení na
režim před pravicovou změnou. Co se týká výše, jde svým způsobem o průběžně
financovaný systém, na který přispívají zaměstnavatelé, ale zaměstnancům se
z této částky vypočítává daň (superhrubá mzda). Výši bude nutné stanovit v
souladu s principy pojistné matematiky, solidarity a poměru ke mzdám.

5. Podle současných zákonů nejen že mnoho nezaměstnaných nemá nárok na
podporu v nezaměstnanosti, ale nedostávají ani dávky životního minima. Podle
zákona o hmotné nouzi totiž příjemce těchto dávek nesmí vlastnit téměř žádný
majetek a nesmí mít žádnou hotovost. Nezaměstnaní občané jsou nuceni žít ze
svých úspor či majetek prodávat, což je protiústavní. Jak budete řešit tento
problém?

Ale to je přece princip tvrdého kapitalismu a politiky extrémní pravice. Bez
systémové změny je těžké tyto důsledky měnit. Uplatňuje se zde princip
kolektivní viny. Naše strana chce prioritně negativním sociálním událostem
předcházet. Pravice je vlastně svou politikou vyvolává. Pokud máme v této
oblasti alespoň v něčem pomoci těmto občanům, pak půjde o stanovení
standardů, co je a co není běžnou potřebou pro živobytí v podmínkách 21.
století. Ale představa, že stát bude 100% pojišťovnou všech nepředvídaných
událostí je nereálné.

6. Jaký názor má vaše strana na veřejnou službu, kdy občané byli nuceni pod
hrozbou odejmutí dávek pracovat zadarmo? Jaký názor máte na snahu
modifikovat veřejnou službu, kdy by občané za práci nedostávali mzdu, ale
vyšší sociální dávky? Jaký názor máte na projekt DONEZ, jehož podstata
spočívá v tom, že se nezaměstnaní musí několikrát týdně hlásit na kontaktním
pracovišti České pošty?

Náš negativní postoj k tzv. otrocké práci jsme vyjádřili otevřeně na plénu
PS i ve VSP. Pro takto organizovanou veřejnou službu jsme nehlasovali.
Argument byl jasný. Za práci musí být podle mezinárodních konvencí i zákonů
ČR zaplacena mzda. Alespoň minimální. A dávky se pak dopočítají podle
příjmu. ÚS ČR náš názor potvrdil.
Projekt DONEZ měl komplikovat práci na černo, komplikovat neaktivnímu
člověku pohodlné čekání na sociální dávky. Vláda prosadila scestná kritéria,
systém komplikoval práci na pobočkách České pošty a nezřídka se tato metoda
(někdo říká šikana) dotkla i těch, kteří neměli být vůbec do systému DONEZ
zařazeni. To samozřejmě vyvolalo oprávněnou kritiku. Bylo by však omylem,
myslet si, že KSČM souhlasí s programovým zneužívání jakýchkoli veřejných
peněz, včetně sociálních dávek.

7. Prodlužuje se věk odchodu do starobního důchodu, přitom starší lidé
(uvádí se věk 50 +) obtížně hledají zaměstnání. Velká většina starších lidí
si přeje odejít do starobního důchodu kolem 60 let svého života a nechtějí
"brát" práci mladým. Jak hodláte řešit tento problém?

Problém je m. j. v tom, že pracuje 250 000 důchodců, z toho cca 120 000
starobních, odhadem pracuje v ČR až 100 000 studentů a stejně tak
zahraničních pracovníků. To vše souvisí s trhem práce, který ztratil za 23
let nemálo pracovních příležitostí.
Za poslední období odešlo do předčasného důchodu téměř 300 000 občanů.
Snižovala se tím celková nezaměstnanost, ale důchodový účet se dostal do
deficitu. I když předčasné důchody jsou trvale kráceny. Nyní přibyl další
produkt, předdůchod, ale jen pro ty, kteří si naspořili dostatek peněz ve 3.
pilíři.
Problém se zaměstnáváním nemají jen senioři, ale i absolventi, zdravotně
postižení a ženy s malými dětmi. Řešení není v dalších z výdajích veřejných
rozpočtů (to stát neutáhne), ale skutečně v nastartování ekonomiky a tvorbě
nových pracovních míst.

8. Jaká opatření uděláte, aby občané nebyli vylučováni z trhu práce z důvodu
diskriminace?

To je možné řešit již dnes. Diskriminace je trestná. Ochranu lze hledat u
Úřadu práce či Státního úřadu inspekce práce. Navíc pracovně právní spory
jsou v jiném finančním režimu.

9. V čem se liší postoj vaší strany k nezaměstnaným od postoje vašich
hlavních názorových protivníků?

Právo na práci je jedno ze základních lidských práv. Proto se i KSČM
domnívá, že každý občan, který chce pracovat, by jí měl získat a být za ní
samozřejmě spravedlivě, dle její náročnosti odměněn. Oproti jiným stranám,
chce KSČM vyšší zaměstnanost zajistit především formou podpory či využíváním
samosprávného a družstevního vlastnictví; zvyšováním výdajů na vědu a výzkum
s propojením na reálnou ekonomiku; podporou investic do restrukturalizace
ekonomiky, na znalostní ekonomiku založenou na moderních technologiích,
produkci vědeckých poznatků a výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Dále KSČM
bude podporovat zaměstnávání absolventů a rekvalifikantů a usilovat o
posílení chráněných pracovních úvazků a usilovat o opětovné provázání státní
podpory pro subjekty zaměstnávající zdravotně postižené.

10. Kdo je ve vaší politické straně stínovým ministrem práce a sociálních
věcí.?

Miroslav Opálka

 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář