Jdi na obsah Jdi na menu
 

Odpověď ombudsmana na stížnost týkající se veřejné služby

2. 8. 2012

 

Zveřejňujeme mailovou zprávu, kterou jsme obdrželi od nezaměstnané paní stěžující si u ombudsmana na veřejnou službu:
 
"Dobrý den,

ráda se podělím o malé vítězství. Při výkonu slavné veřejné služby
jsem psala stížnost veřejnému ochránci práv. Mezi tím jsem vznesla
stížnost na ÚP, kde sice zústali bez názoru, ale věci dostaly jiný
spád. Byla jsem v právu a tím chci sdělit, že vždy stojí za to se
ozvat, nenechat si vše líbit atd. To je také třeba sdělovat
veřejnosti, protože mám mnohdy pocit, že si už  necháváme ,,kálet" na
 hlavu až moc...."

 
Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
tel: (+420) 542542888, fax: (+420) 542542112
e-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz
 
 
9. července 2012
 
Vážená paní magistro,
z pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského odpovídám
na Vaše podání, ve kterém vyjadřujete svůj nesouhlas s nabídkou veřejné služby
úřadem práce, resp. s druhem vykonávané práce.
Nejprve mi dovolte, abych Vás blíže seznámila s působností veřejného
ochránce práv, vymezenou zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném ochránci práv“). Podle něj
ochránce působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí státní
správy (například úřadů práce či oblastních inspektorátů práce), pokud je toto
jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu
a dobré správy nebo jsou-li tyto instituce nečinné. Nepřísluší mu však mírnit dopady
zákonného postupu a rozhodování úřadů, byť by tyto dopady byly pro dotčené osoby
jakkoliv nepříznivé.
 
Úvodem bych Vás ovšem ráda ubezpečila, že v návaznosti na fungování
tzv. sociální reformy se veřejný ochránce práv samozřejmě aktivně zabývá
i problematikou veřejné služby. V této souvislosti inicioval již několik jednání
s náměstkem ministra práce a sociálních věcí Mgr. Karlem Machotkou, kterého se
účastnili právníci Kanceláře veřejného ochránce práv. Předmětem jednání jsou,
mimo jiné, i konkrétní poznatky z fungování veřejné služby. S ohledem na
skutečnost, že ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2012 prozatím počítá se
sankcí vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence, pokud bez vážných důvodů
odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, je
možný zásah ochránce v této chvíli velmi omezený. Ze sdělovacích prostředků mi je
ovšem známo, že poslanci ČSSD podali Ústavnímu soudu ústavní stížnost, jejímž
cílem je zrušení institutu veřejné služby ve stávající podobě. S ohledem na tuto
skutečnost nezbývá než vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu.
 
K Vaší konkrétní situaci mohu uvést následující. Tzv. předák veřejné služby
(koordinátor) zajišťuje přímo v terénu organizaci a vedení činnosti vykonavatelů
veřejné služby. Zřizování pracovních míst předáků podporuje úřad práce v rámci
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce, společensky účelná
pracovní místa). Vykonavatel veřejné služby tak má šanci získat zaměstnání
podpořené v rámci výše uvedených nástrojů.
Úřad práce by při výběru vhodných uchazečů k výkonu veřejné služby měl
přihlížet k jejich zdravotnímu stavu, vzdělání a kvalifikaci, rodinným poměrům, věku,
místní dostupnosti atd. Je však třeba si uvědomit, že spektrum činností
vykonávaných v rámci veřejné služby vychází z možností a podmínek dané obce
(či jiného subjektu jako neziskové organizace apod.).
 
Veřejná správa je primárně a především službou veřejnosti. Správní orgány
by měly mít k problémům a potížím fyzických a právnických osob co možná největší
pochopení a postupovat ve vztahu k nim vstřícně a objektivně (blíže viz rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, sp. zn.: 4 Ads 161/2008). V souladu
s uvedeným by Vám tedy měl úřad práce vyjít vstříc a nabídnout veřejnou službu,
respektující Vaše vzdělání a dosaženou kvalifikaci (samozřejmě pod podmínkou,
že taková činnost je dostupná a je v rámci veřejné služby uchazečům nabízena).
Jestliže Vám nabídnutá veřejná služba tomu neodpovídá, dovoluji si Vám doporučit,
abyste podala stížnost řediteli dotčené pobočky úřadu práce. Pokud by nebyla Vaše
stížnost řádně vyřízena, můžete se na ochránce obrátit s novým podnětem,
ke kterému je třeba doložit kopii Vaší stížnosti a odpovědi od pobočky úřadu práce.
Dále si Vás dovoluji informovat, že v případě, že byste v rámci bezplatného
výkonu veřejné služby byla dosazena na pracovní místo, které bylo uvolněno určitým
zaměstnavatelem rozvázáním pracovního poměru s jeho zaměstnancem, neprodleně
se obraťte na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce, neboť takové obcházení
zákona bezpochyby není cílem Ministerstva práce a sociálních věcí. Z toho tedy
vyplývá, že u činnosti vykonávané v rámci veřejné služby nesmí jít o činnost shodnou
s činností kmenových zaměstnanců.
 
Pro úplnost dodávám, že pokud by došlo k Vašemu sankčnímu vyřazení
z evidence uchazečů o zaměstnání, je nezbytné podat proti příslušnému rozhodnutí
odvolání, případně správní žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu o Vašem
odvolání. Pokud by ani jeden z uvedených prostředků obrany nebyl účinný, máte
možnost podat podnět veřejnému ochránci práv, a to s doložením kopií veškerých
písemností vztahujících se k věci.
 
Vážená paní, závěrem bych Vás ráda ujistila, že případy
bezplatného výkonu veřejné služby vnímá veřejný ochránce práv jako velmi závažné,
ale nedisponuje v současné době žádným přímým účinným nástrojem, jak Vaši
situaci zmírnit, či zvrátit. V této chvíli Vám, vzhledem k probíhajícím jednáním
s Ministerstvem práce a sociálních věcí a k probíhajícímu řízení na Ústavním soudu,
nemohu být více nápomocna. Případné další informace o vývoji situace a průběhu
jednání ochránce se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí můžete nalézt na
webových stránkách www.ochrance.cz.
 
S pozdravem
Mgr. Kateřina V a l a c h o v á, Ph.D. v. r.
vedoucí odboru právního
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vyhození z evidence kvůli ÚP

(Ola, 10. 10. 2012 13:22)

Taky je mi přes padesát , mám akademický titul, dlouholetou odbornou praxi a nepobírám žádné sociální dávky. Prošla jsem už DONEZ, v květnu mi měla být přidělena VS v knihovně, případně (vzhledem k mému vzdělání a zdr. stavu) v administrativě. Jezdila jsem kvůli podpisu smlouvy na ÚP marně celé 4 měsíce ( od konce srpna již každý týden), ale knihovna nakonec ucukla. Pracovnice ÚP mi sdělila, že administrativa je již rozebrána a odeslala mě na úklid ulic v období od října do února (čili to na fyzickou práci nejnáročnější období). Lékařka mi dala povolení k VS právě pro slibovanou práci v knihovně, ne pro zametání ulic v zimě. Pracovnice však řekla, že jí to nezajímá, že když je někdo déle než rok v evidenci, tak se už nemusí hledět na jeho vzdělání ( a zřejmě ani na zdravotní stav). Takže jsem byla z evidence vyškrtnuta. Je to strašlivé, jak s námi jednají, pracovnice ÚP pořád opakuje, že nikoho nezajímá náš názor, VS má být dle ní plnění přikázaných rozkazů, ....takže asi ne (jak se všude tvrdí) zvýšení společenské prestiže a šancí na trhu práce. Své vyškrtnutí vnímám jako trest, ne jako správné rozhodnutí.

Re: vyhození z evidence kvůli ÚP

(Kossuth, 10. 10. 2012 16:46)

Každopádně se jedná o pochybení úřednice, vaše zdravotní omezení musí úřad práce respektovat vždy, záleží, jak máte tu lékařskou zprávu napsanou pokud, je tam pouze, že jste schopna výkonu veřejné služby bez další konkretizace, tak je to sporné. K tomu vyškrtnutí z evidence, to není tak jednoduché, úřad práce s vámi musí zahájit správní řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle ust. § 30 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, musí vás o tom písemně informovat, v tomto správním řízení se můžete samozřejmě hájit, rozhodně bych se ještě nevzdával.

Proces vyřazení z evidence úřadu práce:

01. Zahájení správního řízení – úřad práce vás musí písemně informovat o tom, že bylo zahájeno správní řízení, a o důvodech, a musí vás poučit o právech a povinnostech v tomto řízení.

02. Vyjádření stanoviska – k důvodům vyřazení se můžete písemně nebo ústně do protokolu vyjádřit a doložit nové skutečnosti (např. lékařskou zprávu) na vyjádření máte zpravidla lhůtu 5 dní od zahájení řízení, doporučuji tuto možnost využít.

03. Rozhodnutí – úřad práce vydá písemné rozhodnutí o vyřazení, ve kterém uvede důvody a datum vyřazení.

Jestliže, nejste s rozhodnutím spokojena, můžete podat ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí odvolání (řádný opravný prostředek). Pokud úřad práce vašemu odvolání nevyhoví (většinou nevyhoví), předá spis Ministerstvu práce a sociálních věcí to případ posoudí a rozhodne (do 3 měsíců).

Když neuspějete, ani v odvolacím řízení můžete se obrátit na veřejného ochránce práv s podnětem (stížností).

Déle můžete podat správní žalobu proti rozhodnutí správního orgánu o odvolání.

Dále můžete zbrojit mimořádnými opravnými prostředky v rámci správního řízení a to obnovou řízení a přezkumným řízením, jimiž lze za určitých okolností zvrátit pravomocná rozhodnutí.

Přezkumné řízení podle ust. § 94 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (ust. § 94 - ust. § 99)
Obnova řízení podle ust. § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (ust. § 100 - ust. § 102)

Další možností je podání stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, povaha stížnosti je spíše podpůrná.

V každém případě, bych se zkusil bránit, když uspějete, bude vám muset úřad práce zpětně proplatit zdravotní pojištění.

Re: Re: vyhození z evidence kvůli ÚP

(Ola, 11. 10. 2012 12:48)

Dík za radu. Každopádně je jasné, že budu bojovat, toto nelze jen tak přejít mlčením.

veřejná služba zadarmo

(Jája, 29. 8. 2012 12:32)

Jsem šedesátnice, VŠ s dlouholetou praxí, nepobírám žádné soc. dávky. Přesto jsem odeslána na VS, kde si budu muset hradit cestovné ze svého, zároveň i cestovné na další běhání po firmách, v rámci dokazování vlastní aktivity při hledání zaměstnání (chtějí po mně 40 míst měsíčně). Nemám na to, ale pracovnice ÚP mi sdělila, že je to můj problém. Též mi řekla, že prý veřejná služba zadarmo (i u nezaměstnaných, které žádné dávky nepobírají) není v rozporu s Listinou základních práv a svobod - součástí Ústavy.

Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 29. 8. 2012 15:42)

Veřejná služba je zřejmě v rozporu s Listinou základních lidských práv a svobod, jež je součástí Ústavy ČR, ale dokud nedojde k nějakému rozhodnutí Ústavního soudu, tak bohužel platí současná právní úprava zákona. Jestliže nepobíráte dávky, ani podporu v nezaměstnanosti. Takže stát za vás platí pouze zdravotní pojištění, tak by pro vás bylo asi nevhodnější se na vlastní žádost odhlásit z evidence úřadu práce. Když se odhlásíte z evidence úřadu práce, tak stáváte se OBZP (osobou bez zdanitelných příjmů), tuto skutečnost musíte zdravotní pojišťovně nahlásit do 8 kalendářních dnů. Pokud se z evidence úřadu práce odhlásíte počátkem září, stačí vám se znovu zaevidovat na konci října. Zjednodušeně řečeno, musíte být alespoň jeden den v měsíci vedena na úřadě práce, aby za vás zdravotní pojištění platil stát. Pojištění byste si tedy musela platit jen v případě, když by ho ani jeden den v měsíci za vás nezaplatil někdo jiný (úřad práce – respektive stát). Na veřejnou službu vás znovu můžou poslat, až po dvou měsících nepřetržité evidence na úřadě práce. Nevím, zda již máte podepsanou smlouvu o výkonu veřejné služby nebo individuální akční plán s veřejnou službou. Ale protože je evidence na úřadě práce dobrovolná neměl by být problém se na vlastní žádost odhlásit i v průběhu výkonu veřejné služby jen nesmíte uvádět jako důvod odhlášení zařazení na veřejnou službu. Není vaší povinností sdělovat úřadu práce jakékoliv důvody odhlášení z evidence.

Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Jája, 30. 8. 2012 12:48)

Dík za radu. Obávám se však, že ÚP by se mnou řádně zatočil, už nyní tam na mě křičí, ať se nevymlouvám, že v mém věku mě nikdo nechce zaměstnat. Prý tyto výmluvy moc dobře znají. Přesto ale ještě jednou můj dík za odezvu.

Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 31. 8. 2012 7:33)

Pokud na vás křičí, trvejte vždy na písemném zápisu z jednání. Popřípadě si můžete na danou úřednici stěžovat u vedoucího pracovníka dané pobočky úřadu práce, něco takového by si skutečně dovolit neměla. Rovněž proti samotnému zařazení k výkonu veřejné můžete podat stížnost řediteli dotčené pobočky úřadu práce. Pokud by nebyla vaše stížnost řádně vyřízena, je možné se obrátit na veřejného ochránce práv s podnětem, ke kterému je třeba doložit kopii stížnosti a odpověď od pobočky úřadu práce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Jája, 7. 9. 2012 9:13)

Skutečně to nevypadá jako normální smlouva, nezaměstnanému je pouze udělen rozkaz. Také není pravda, že se přihlíží na vzdělání uchazeče a jeho bydliště. Na VS budu muset dojíždět za drahé jízdné. Když jsem řekla, že na to nemám, bylo mi odpovězeno, že pokud se mi to, nelíbí, přidělí mi (zřejmě za trest) práci bližší, ale víc než neodpovídající mé kvalifikaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 7. 9. 2012 15:57)

Veřejné služba

http://www.socialnireforma.mpsv.cz/cs/62

Jaká je nejkratší přípustná délka výkonu veřejné služby týdně?

Nejkratší doba výkonu veřejné služby není zákonem stanovena. Stanovování konkrétního počtu hodin bude zohledňovat individuální podmínky jak u klientů, tak u organizátorů veřejné služby a může se v rámci týdenního plánu výkonu veřejné služby různit.

Podle čeho byla stanovena doba k výkonu veřejné služby?

Doba nejvýše 20 h za týden je opatření, které má zabránit tomu, aby osobám nebyla nabízena více než poloviční doba normálního pracovního úvazku za týden. To znamená, že osobě může být nabídnuta i 1 hodina týdně na veřejné službě, ne však 21 h týdně. I když je v zákoně navrženo, že se veřejná služba může nabídnout již po 2 měsících evidence, nabídky budou především zaměřeny na uchazeče o zaměstnání, které jsou v evidenci dlouhodobě (déle než rok).

Podle jakého klíče bude Úřad práce vybírat osoby, od nichž bude vyžadován výkon veřejné služby?

Základním kritériem výběru klientů, kterým bude nabízena veřejná služba, je vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání delší jednoho roku nepřetržitě nebo delší jednoho roku v průběhu posledních tří let. V souladu s cíli veřejné služby bude Úřad práce ČR dále při výběru vhodných uchazečů na základě individuálního přístupu ke klientům zohledňovat motivovanost klientů k hledání zaměstnání, ekonomické a společenské postavení, kvalifikaci, rodinný, zdravotní stav, věk, možnosti dopravy atd.

Bude možné, aby vhodný adept vykonával veřejnou službu i na území jiné obce, než ve které má trvalé bydliště? Jak by to pak bylo s úhradou nákladů na dojíždění?

Ano, bude možné, aby klient Úřadu práce vykonával veřejnou službu na území jiné obce než má bydliště. Tato možnost připadá v úvahu po předchozí dohodě s klientem, bude-li ovšem veřejná služba na jiném místě poskytována. Náklady na dojíždění obvykle nese realizátor veřejné služby. Změnu v tomto režimu nepředpokládáme.

Zdroj: MPSV

Podle tohoto jejich manuálu k veřejné službě by měly zohledňovat individuální podmínky klientů. Nikde není psáno, že za týden musím vykonat maximálních 20 hodin na veřejné službě a nikdo by mě k tomu neměl nutit. Dále je psáno, že úřad práce bude zohledňovat ekonomické a společenské postavení, kvalifikaci, rodinný, zdravotní stav, věk, možnosti dopravy atd. Můžete si, tedy stěžovat u ředitele pobočky úřadu práce kam spadáte na to, proč ve Vašem případě nebyly zohledněny individuální podmínky. Jestliže, dojíždíte, měl by Vám někdo proplácet náklady na dopravu, pokud vykonáváte veřejnou službu na území jiné obce, než máte bydliště.

Pokud se s nimi nechcete dohadovat a nepobíráte žádné dávky, ani podporu v nezaměstnanosti, tak je nejjednodušší se na vlastní žádost odhlásit z evidence úřadu práce, když se znovu zaevidujete na konci října, bude Vám stále platit zdravotní pojištění stát. Veřejnou službu Vás mohou znovu nabídnout, až po dvou měsících nepřetržité evidence na úřadě práce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 20. 9. 2012 15:44)

Tak si uschovávejte aspoň jízdenky pro případ pozdějšího odškodnění (proplacení), v médiích se o tom už pomalu začíná hovořit (určitě více než dříve). Ústavní soud se VS, DONEZ atd. bude zabývat nejspíše v druhé polovině října.

Osobně se domníván, že do smlouvy o výkonu VS můžu dopsat co chci třeba i to, že ji podepisuji nesvobodně, nedobrovolně pod pohrůžkou vyřazení z evidence ÚP. Vycházím ze samotné definice slova smlouva:

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nikdo mě přece nemůže v právním státě nutit podepsat (pod nátlakem, pohrůžkou) smlouvu, se kterou zásadně nesouhlasím, tím myslím i správní nátlak protože výsledkem toho, že nepodepíšu smlouvu o výkonu VS je skoro vždy vyřazení z evidence ÚP (správním rozhodnutím o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání). Pohrůžkou se rozumí jakákoliv sankce třeba i to, že si budu muset platit zdravotní pojištění.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 25. 9. 2012 15:35)

Je to prostě povolávací rozkaz na nucené práce, který nelze bez sankce odmítnout. Ty firmy toho využívají (zneužívají) obecně, tam kde dříve placená práce nebyla, tak najednou zadarmo je práce dostatek i kdyby se měla nějaká vymyslet. Ten „dohlížitel“ neboli „otrokář“ je koordinátor veřejné služby jedná se jedince mimořádného charakteru, který má za úkol nejen kontrolovat počet vykonaných hodin, ale i provádět hodnocení výkonu VS a toto poté hlásit na úřadovně ÚP. Veřejná služba je ku prospěchu, ale firmám, obcím atd., protože mohou proustit část stálých zaměstnanců a na jejich místo nasadit nuceně nasazené z úřadů práce, podle mého názoru takové jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu obchodování s lidmi v organizované skupině.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 27. 9. 2012 15:37)

Současná vládní koalice má v poslanecké sněmovně většinu z toho plyne, že si mohou prosadit co chtějí. Je proto nutné vyjádřit svůj názor v nebližších volbách a jít volit. V mediích se o tom moc nemluví také z důvodů, že je málo podaných stížností na DONEZ VS chování úředníků apod. Každý kdo je zařazen na DONEZ či VS může proti takovému jednání podat stížnost řediteli úřadu práce kam spadá, stížnost musí být v zákonem dané lhůtě vyřízena, není li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, může podat stížnost přímo na MPSV, stěžovat si můžete, třeba i na to, že jste úřadem práce nucena platit si dopravu na místo výkonu VS apod. Dále je možné se obrátit se stížností (podáním) na veřejného ochránce práv s doložením všech písemností, které se věci týkají, ale nejprve je nutné si stěžovat na pobočce úřadu práce, kam spadáte, až když neuspějete můžete kontaktovat ochránce. To stejné platí při stížnostech na úřední osoby, postup úřadu apod. Na VS je nebo bylo zařazeno minimálně 40 tisíc uchazečů o zaměstnání, kdyby každý podal stížnost, tak by se tím někdo musel zabývat, kde není žalobce, není ani soudce, když si nikdo nestěžuje, tak to na veřejnosti vypadá tak, že jsou všichni na VS spokojeni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 9. 10. 2012 13:57)

Pokud jste si již stěžovala na ÚP i MPSV a vašim stížnostem nebylo vyhověno (co jiného taky očekávat od MPSV), tak se konečně můžete oficiálně obrátit na veřejného ochránce práv, s doložením všech písemností které se stížností týkají a s popisem toho kde si myslíte, že vás úřad práce poškodil apod., dokud se nějak nevysloví ústavní soud, tak se víc dělat nedá. Taky mám podobnou zkušenost s komunikací s MPSV, mají tam naučené určité formulace a konkrétních odpovědí na konkrétní dotazy se od nich většinou nedočkáte. To, že lidé převážně mlčí je velká chyba, brblání stranou nic neřeší, je třeba si oficiálně stěžovat, aby se tím někdo začal zabývat a ne se vymlouvat na to, že jsou jen „obyčejní lidé“, to se potom nemůžou divit, že s nimi tak zacházejí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(sarka, 20. 9. 2012 16:58)

Nutit Vás mohou k výkonu VS,ale záleží jen na Vás co jim dovolíte.Pokud nepobíráte žádné dávky z ÚP se odhlašte na vlastní žádost,jen neuvádět jako důvod výkon VS.Na konci října se opět přihlašte.Pokud budete vedena v evidenci ÚP ,alespoň jeden den v měsíci, platí za Vás ZP stát.Každou změnu vždy nahlaste na zdravotní pojišťovně.Další dva měsíce Vám VS nabídnout nemohou.Odhlásit se můžete i pokud jste už smlouvu o výkonu VS podepsala, nebo již VS vykonáváte.Vše potřebné si zjistíte v diskuzích.Přeji pevné nervy a hodně štěstíčka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Jája, 24. 9. 2012 13:44)

Skutečně se to nedá nazvat smlouvou, co je čistý rozkaz, není (právnicky) smlouva, nicméně se počítá s tím, že nezaměstnaný na tom není finančně tak dobře, aby se mohl pustit do soudní pře.
Za obzvláště nedobré pokládám, že jsem odeslána do firmy, kam jsem se mnohokrát hlásila, ale vždy vzali raději někoho s nižším vzděláním (aby ušetřili), ovšem zadarmo, to mě využijí rádi.
Navíc je člověku přidělen jakýsi "dohlížitel" který má za úkol posílat na ÚP hlášení o tom, zda nezaměstnaný pracuje zadarmo s náležitým nadšením a jásotem. Jeden další nešťastník mi pověděl, že mu jeden takový "dohlížitel" řekl:" Hele, uvědom si, že až si to tady odmakáš, stejně ti to můžu na Pracáku zavařit a vyhodí tě." - Jak vidno, VS nahrává jen šikaně a ziskuchtivým firmám. Tvrzení, že VS je uchazečům o práci ku prospěchu, má hodnotu těch pověstných koláčků Marie Antoinetty - tu ale omlouvá, že byla pouze velmi naivní, ne zlá.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Jája, 27. 9. 2012 13:03)

Je to cosi tak neuvěřitelného, že nechápu, jak takový zákon mohl vůbec projít. Na Pracovním úřadě jsou všichni lidé zoufalí, uražení a naštvaní(tedy uchazeči, ne pracovnici ÚP), ale v médiích se o tom nehovoří, jako kdyby se nic nedělo. Co by na to řekl evropský ochránce práv ? Děje se toto i v jiných státech ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Jája, 2. 10. 2012 9:48)

Co se týče těch stížností, tak jsem psala na různé strany, ale marně. Z MPSV vám většinou ani neodpovědí - a když, tak vás zavalí hromadou přímo ukázkových frází (na ty floskule tam musí mít nějakého odborníka, který je vypracovává přímo s láskou, neboť tak jsou nepřekonatelné ve své nicneříkavosti). Hlavně pořád opakují, že VS lidských právům neodporuje, ba je prý naopak velkou vymožeností pro nezaměstnané. Pravdou je, že lidé většinou mlčí a brblají jen stranou, lidé mají zas jiné fráze typu "co naděláme", "jsme jen obyčejní lidé" apod. Na tu formulaci "obyčejní lidé" jsem obzvláště alergická. To se pak nemůžeme divit, že s námi zacházejí jako s plebsem.

Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Líba, 15. 9. 2012 16:55)

Smlouva o VS je nejen podivná, ale i trapná. Mně byla předložena k podpisu smlouva s odstavcem: "Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy."
Zeptala jsem se paní zprostředkovatelky jestli mohu něco do smlouvy připsat. Odpověděla, že ano. Dopsala jsem tedy, že smlouvu uzavírám pod hrozbou vyřazení z evidence ÚP. To její nadřízenou rozzlobilo natolik, že nařídila smlouvu stornovat a mě řekla, že budu tedy dělat práci, která pro mě bude z hlediska lidského, daleko nepříjemnější.
Je přece absurdní, aby člověk bez jakéhokoliv příjmu, podepisoval ze svobodné vůle smlouvu, v níž se zavazuje pracovat zadarmo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Kossuth, 17. 9. 2012 12:59)

Mě byla předhozena stejná smlouva a právě kvůli tomu odstavci, ale i z jiných důvodů jsem ji odmítl podepsat. Je skutečně absurdní, podepsat takovou smlouvu. Co přesně znamená to „nařídila stornovat“, znamená to, že vás na VS neposlaly. To by byla důležitá informace pro ostatní, že mohou do smlouvy něco dopsat a když se to úřednicím na ÚP nebude líbit, tak smlouvu stornují a na VS je nepošlou.

„že budu tedy dělat práci, která pro mě bude z hlediska lidského, daleko nepříjemnější“. – Něco takového, už se dá chápat jako vyhrožování. Říci něco takového mě, tak už sepisuji stížnost na danou úřednici.

Absolvovala jste před podpisem smlouvy o výkonu VS vstupní lékařskou prohlídku?

Měla jste před podpisem smlouvy o výkonu VS podepsaný IAP s veřejnou službou (jako aktivitu)?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: veřejná služba zadarmo

(Jája, 20. 9. 2012 13:20)

Chci jen dodat k tomuto, že to odeslání na lékařskou prohlídku je opravdu ponižující.....zhodnotí vás jako koně na trhu, nakolik jste ještě využitelný tahoun.......je to opravdu degradující.....