Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovisko ombusmana k veřejné službě

16. 11. 2012

 

V Brně dne 7. září 2012
Sp. zn.: 16/2012/SZD/DS
 
Stanovisko veřejného ochránce práv
podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
k části návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR, na zrušení
ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 367/2011 Sb., a ustanovení § 18a odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., ve slovech „a osobami
vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání“ upravujícími
výkon veřejné služby jako podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti
Předmětnou část návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR podporuji, a to z následujících důvodů:
 
Stručné právní hodnocení
Dle ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, se veřejnou službou rozumí pomoc obcím nebo dalším
subjektům, zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic
a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje
a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami
vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání, přičemž podle napadané právní úpravy
za její výkon nenáleží odměna. Při odmítnutí výkonu veřejné služby je ovšem
uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence. V důsledku toho přestává být plátcem
jeho pojistného na zdravotním pojištění stát a není považován ani za osobu v hmotné
nouzi.
Podle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. 12. 2011
by měla být veřejná služba zpočátku nabízena osobám, které se nachází v hmotné
nouzi a zároveň jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok.
Následně měl úřad práce nabízet veřejnou službu i uchazečům o zaměstnání, kteří
nejsou v hmotné nouzi a jsou evidování déle než jeden rok. Současně má být
nabízena osobám, které byly za poslední tři roky vedeny v evidenci uchazečů
o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok. To tedy znamená, že se může
jednat i o osoby, které nepobírají ani podporu v nezaměstnanosti ani dávky,
stát za ně „pouze“ hradí zdravotní pojištění. Nutno poznamenat, že uchazeč
o zaměstnání, aby mohl být v evidenci, musí plnit řadu jiných povinností (dostavovat
se pravidelně ve stanoveném termínu na úřad práce, hledat si aktivně zaměstnání,
účastnit se výběrového řízení, dostane-li na konkrétní pozici doporučenku od úřadu
práce, naplňovat individuální akční plán apod.). Jedná-li se o skupinu osob
s „nezaměstnaností déle než jeden rok v období posledních tří let“, je mezi nimi řada
uchazečů, kterým má být věnována naopak zvýšená péče pro jejich zdravotní stav,
věk, péči o dítě nebo jiný vážný důvod (osoby 55+, zdravotně postižení, osoby po
rodičovské dovolené /zejména ženy/). Ze samotné délky evidence přitom nelze bez
dalšího usuzovat na hrozbu ztráty pracovních návyků. Napadená právní úprava však
umožňuje nabídnutí veřejné služby již po dvou měsících evidence bez dalšího
a v případě nepřijetí sankční vyřazení uchazeče. V případě takto krátké evidence tak
veřejná služba může být nabídnuta komukoliv, kdo poprvé v životě očekává pomoc
státu při ztrátě zaměstnání (zejména v době hospodářské krize), navíc po
dlouhodobém placení sociálního pojištění. Samotná právní úprava (ostatně, jak
dokládají opakovaně měněné metodické pokyny /viz výše/) umožňuje, aby stát vůči
jednotlivci postupoval nepředvídatelně, navíc bez rozumného opodstatnění další
podmínky pro přístup k sociální pomoci poskytované na základě sociálního pojištění.
 
Kazuistiky
V návaznosti na změnu výše uvedeného ustanovení zákona o pomoci
v hmotné nouzi a ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti (ve znění účinném ke dni 1. 1. 2012), týkající se výkonu veřejné
služby jsem obdržel několik desítek stížností na danou problematiku. Z případů
osob, které se na mě ohledně výkonu veřejné služby obrátily, vše nasvědčuje tomu,
že tato by mohla jednak porušovat Listinou garantované právo na spravedlivou
odměnu za práci, přiměřené hmotné zabezpečení, či dokonce zákaz nucené práce.
Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani deklarovaný účel veřejné služby („jedna
z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob,
které dlouhodobě nemají trvalé zaměstnání a mají objektivní či subjektivní problémy
s nalezením odpovídajícího zaměstnání“), který navíc není v praxi reálně naplněn.
Společným jmenovatelem stížností osob, které se na mě obrací, je nesouhlas
s novým konceptem veřejné služby jako takové, a to zejména pro její bezplatný
výkon. Stěžovatelé často uvádí, že aktuálně nepobírají ani nepobírali žádné sociální
dávky a výkon veřejné služby je pro ně navíc finančně zatěžující, jelikož si musí
hradit např. jízdné do místa výkonu práce. Z podnětů mi doručených navíc vše
nasvědčuje tomu, že veřejnou službu jsou povinny vykonávat osoby, kterým by měla
být při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče pro jejich zdravotní stav,
věk, péči o dítě nebo jiný vážný důvod. Za takovou zvýšenou péči nelze považovat
veřejnou službu, zejména pojatou tak, jak o tom svědčí níže popsané případy.
Rovněž je nezbytné zmínit, že uchazeči se často cítí zasaženi na své lidské
důstojnosti, pokud mají vykonávat např. úklidové práce, a to i přesto, že by svým
vzděláním mohli přispět ke kvalifikovanější práci.
 
Z četné kazuistiky si dovolím vybrat sedm případů, které považuji za
reprezentativní a které dle mého názoru vhodně ilustrují současný stav:
 
1. Pan M. S. ve své stížnosti uvádí, že nesouhlasí s tím, aby byl uchazeč
o zaměstnání povinen odpracovat měsíčně 80 hodin zadarmo jen proto, aby „měl
nárok na dávky či podporu v nezaměstnanosti“. Připodobňuje tento systém
k alternativním trestům, přičemž rozsah práce považuje za neúměrný. Současně
upozorňuje na absurdity praxe výkonu veřejné služby, kterých si ve svém okolí
všimnul a ilustruje to na dvou případech. V jednom viděl, jak 20 žen zametá
padesátimetrové parkoviště a ve druhém 15 mužů řezalo celé dopoledne malý
stromeček mezi paneláky. Dle jeho slov znamená výkon veřejné služby
potulování se s partou lidí po městě v oranžových vestách a výkon nepotřebných
činností.
 
2. Paní A. R. je 54 let, vychovala 4 děti a od 15 let pracovala převážně v dělnických
profesích. Po krachu zaměstnavatele pečovala o svou nemocnou matku trpící
Alzheimerovou chorobou a s manželem se snažila podnikat. Jelikož se podnikání
nezdařilo, je od roku 2009 nezaměstnaná, nepobírá žádné dávky, žijí z platu
manžela. Vzhledem ke svému věku marně hledala práci. V listopadu roku 2011
měla možnost nastoupit na místo pomocné zdravotní sestry a s ohledem na
dopady finanční krize řešila s pracovnicí úřadu práce možnost poskytnout
zaměstnavateli dotace na vytvoření tohoto pracovního místa. Paní A. R. mělo být
sděleno, že na předmětnou dotaci „není ještě v evidenci úřadu práce dost
dlouho“. V březnu roku 2012 jí byl nabídnut výkon veřejné služby v rozsahu
20 hodin týdně na 6 měsíců.
 
3. Pan M. Š. byl pod pohrůžkou vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání nucen
k výkonu veřejné služby, ač v současné době nepobírá žádné sociální dávky ani
podporu v nezaměstnanosti a pečuje o nemocného otce (82 let), jehož zdravotní
stav vyžaduje neustálý dohled.
 
4. Paní I. T. byla k výkonu veřejné služby přidělena od února do června 2012,
jednou týdně od 8:00 do 14:00 hodin. Docházela do Mateřského centra
v domnění, že se bude věnovat dětem. Situace byla ovšem jiná. Vzhledem ke
skutečnosti, že se neziskový sektor potýká s nedostatkem financí, uchazečky
o zaměstnání prováděly úklidové práce (umývání oken, polic apod.) pod
dohledem tzv. koordinátorky, která jako jediná pobírala mzdu. Paní I. T. má
vysokoškolské vzdělání (pracovala dokonce dříve ve školství) a při výkonu
veřejné služby musela snášet i různé výhružky. Při výkonu veřejné služby se
cítila velmi ponížena, šikanována, stigmatizována. Jednání pracovnic ji uráželo.
Při poslední návštěvě měla za úkol umývat WC, což odmítla. Ráda by se např.
věnovala dětem, cvičila s nimi, zpívala, ale odmítala se podílet na úklidových
pracích pod přísným dohledem placené pracovnice, která dle názoru paní I. T.
„elegantně delegovala“ své nepopulární pracovní povinnosti na účastnice veřejné
služby.
 
5. Pan J. K., 59 let, je v evidenci uchazečů o zaměstnání již tři roky. Předtím vždy
pracoval, nikdy nepobíral ani nepobírá žádné sociální dávky. Účastní se aktivně
výběrových řízení, oslovuje zaměstnavatele, hledá si nabídky práce. V evidenci
plní veškeré stanovené povinnosti. Již v prosinci roku 2011 byl vyzván, aby
„dobrovolně“ podepsal smlouvu o výkonu veřejné služby na 6 měsíců. Současně
byl informován, že při odmítnutí bude vyřazen z evidence. Vypočítal si, že za
dojíždění (cca 5 km) autobusem stoupnou jeho životní náklady o 520,- Kč
měsíčně, aniž by cokoli vydělal.
6. Pan J. A. mě informoval, že v obci, kde bydlí, jsou uchazeči o zaměstnání
vykonávající veřejnou službu označováni reflexní vestou, na které je napsáno
„velké VS a číslo“. Má za to, že uchazeči o zaměstnání nic neprovedli, tomuto
opatření nerozumí a je přesvědčen, že je tímto krokem porušována jejich lidská
důstojnost. Pan J. A. měl být informován, že pokud vestu s číslem uchazeč
odmítne, bude vyřazen z evidence.1
 
7. Paní Š. B. se na mě obrátila se stížností na praxi při výkonu veřejné služby.
Namítala zejména, že jí nebylo zajištěno vybavení pracovními a ochrannými
pomůckami. Poněkud zjednodušeně řečeno šlo v jejím případě o to, že měla za úkol
vykonávat pomocné úklidové práce ve škole, ale byla v podstatě jen pomocnicí
stávající paní na úklid. Stěžovatelka ovšem neměla k dispozici ani kbelík a hadr.
Znamenalo to, že stávající pracovnice vždy, když to uznala za vhodné, zadala paní
Š. B. své pracovní povinnosti (např. vytřít chodbu) a sama si šla odpočinout.
S ohledem na nedostatek pracovních pomůcek nemohly nikdy pracovat obě dvě
současně.
 
Závěr
Můj postoj k současné podobě veřejné služby je, jak na základě
interpretace napadané právní úpravy, tak mých dosavadních poznatků
vyplývajících z činnosti veřejného ochránce práv při prošetřování jednotlivých
podnětů, odmítavý.
Za velmi spornou považuji zejména snahu státu namísto důsledné kontroly
osob, u nichž existuje podezření na dlouhodobé vyhýbání se práci a zneužívání
sociálního systému, vytvoření „preventivního“ systému, který ovšem postihne (a dle
mých zkušeností již postihuje) rovněž osoby, jejichž jediným problémem na trhu
práce je kupříkladu věk, či rodičovství. Dále spatřuji velký problém v porušování
pojistného principu, na němž je systém podpory v nezaměstnanosti vybudován,
neboť stát fakticky nutí řádně pojištěné osoby, aby si při nastalé pojistné události
(ztráta zaměstnání) příslušná plnění dále „odpracovaly“.
 
JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r.
veřejný ochránce práv
(stanovisko je opatřeno elektronickým podpisem)
 
1 Výzvou na konkrétní krajskou pobočku Úřadu práce ČR se ovšem výše uvedené nepodařilo potvrdit. Dotazem
u vykonavatelů veřejné služby pracujících v blízkosti pozemních komunikací bylo sděleno, že je užívána reflexní
vesta, ovšem bez označení „veřejná služba“ a bez čísla. U dvou subjektů se s ohledem na letní prázdniny
nepodařilo tuto skutečnost ověřit. Pro úplnost je ovšem vhodné dodat, že i na území města Brna je možné spatřit

osoby vykonávající veřejnou službu s reflexní vestou a textem „veřejná služb

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

verejna sluzba nesnizuje nezamestnanost

(petr, 28. 11. 2012 16:18)

musí se v prvé řadě řešit jak na nezaměstnanost a ne jak na nezaměstnané,to je špatna politika,kdyz se nebojuje s nezamestnanosti,ale bojuje se s nezaměstnanými,-zbytečná a nedemokraticka politika,je potřeba vytvářet nová pracovni místa a hledat zahranicni ivestory pak nebudou nezaměstnaní,veřejná služba nic neřesi a s bojem nezaměstnanosti nemá nic spolecnyho,snizuje to lidskou dustojnost a nic to neresi,je to jen buzerace v pravem slova smyslu

veřejná služba těm lidem tu životni situaci jestě zhorši a poskozujeje to

(j.m., 28. 11. 2012 15:44)

veřejná služba je nelegální,porušuje ustavu a lidská práva,snižuje dustojnost a ponižuje člověka,je to nucená,nedobrovolná práce zadarmo v době,kdy je težké najit práci,20h nucených praci týdne zdarma je šílené, nedemokratické a sprosté- človek si nestihne pak uz najit praci protoze bude pracovat zadarmo 20h týdne,takže to akorát nezaměstnanost zvyšuje a prodlužuje,veřejná služba je take dalsi fin. výdaj pro stát co se týče admistrativy,smluv,pojištení,zdr.pojištění atd atd ,je to více práce pro uředniky,snižuje to jejich výkon a navíc stat z toho nemá ani korunu,protože ti lide,když nedostanou mzdu neodvedou žádné daně,je to ponižující pracovat zadarmo,nedobrovolne,poslouchat nekoho kdo neni vas skutecny zamestnavatel,je to zbycecna zatěz pro stat-administrativni,i pro ty lidi-psychicka i financni,nic to neresi,zivotni situace a uroven tech lidi se timhle jeste zhorsi,pro spolecnost to nema pozitivni vliv,tem lidem se ta jejich zivotni situace jste zhorsi,ty lidi to do spolecnosti nezaradi,naopak si myslim tou verejnou sluzbou ty lidi z te spolecnosti vycleni...takhle by se nezamestnanost resit nemela,,,je potreba vytvaret pracovni mista pro ty nezamestnane a ne je sikanovat

veřejná služba lidi ponižuje a niči financne a psychicky

(matoušek, 28. 11. 2012 14:42)

veřejná služba porušuje lidská práva,ustavu naší země,svobodu občanu teto země,je to utlak,ktery nemá smysl pro žádnou stranu-pro toho človeka,který musi tohle poníženi absolvovat za to,ze nemuže najit práci,je to poniženi a musit poslopuchat nekoho kdo neni vas zamestnavatel a kdo vas nezivi a nema s vama nic spolecnyho-je to jen dalsi vydaj pro stát-administrativa a pro stat je to zbytecny,protoze otrocy neodvadej dane,je to naopak další výdaj pro stát:)))-otrocy neodvedou daně,naopak stát musí nakupovat vybavení pro otroky,je tu riziko zranění,takže stat se musí starat i o lekářské zajištění a pojištění otroku,další administrativa navic,další zbytečnost a zátěž pro stát a uředníky je to ztráta času,tomuhle se ted zbytečně věnují uředníci navíc misto duležitejsich věcí je to zátěz pro stat,musime jit dopredu a ne se zastavit a buzerovat,buzerace nema smysl pro nikoho,tomu člověku bez práce to nepomuže naopak uškodí -finančně a hlavně psychicky- finančně-dojíždění,svačiny,prochozené oblečení.poškodí to člověka psychicky!-je to ponížení a hlavně práce zadarmo,,za žádnou mzdu,otročina bez mzdy, jako za trest,otročina. musíte poslouchat nekoho(s nižším vzděláním!) kdo ve skutečnosti není ani váš zaměstnavatel a neplatí vás, to je ponižující, za trest,protože nemužete najit praci,ale když ta práce tady neni,tohle přeci neni řešení,takhle lidi ponižovat,využívat a dělat si z nich otroky,když zratí praci .nechat nekoho zadarmo pracovat a vyuzivat ho 20hodin tydne je prasarna a buzerace,hodi se to do kramu jen jen pár firmam,kde by tihle otroci makali za trest zadarmo ale tyhle frimy by statu neodvedli stejně ani korunu,protože by těm lidem nedávali mzdu,je to léčka,pitomost,zbytečnost,dalsi naklad pro stat a vice prace pro uředniky,je to otevřená cesta a prostor pro budováni nedemokratického státu a bolševických metod a porušováni lidských práv a opovrhovani s lidmi, je to prostor pro zbohatnuti "pár" firem,ktery by na tom vydělali,ale stát by zkrachoval protože tyhle firmy by státu neodvedli nic z otroku,je to jen další hloupost,poděl,překážka,výdaj, zakazka pro někoho,která nemá pro naši společnosti a náš krásný stát žadný smysl,je to jen poděl,léčka,past,buzerace,ponizení a neucta k člověku,občanu,občanu této země,človek musi byt hrdy na to,ze je cech,ze je obcan teto zeme a musi mit tu zemi rad a vedet,ze zije v demokratickem statu,který neporusuje zakony teto zeme,ustavu a lidska prava,ve státě s demokratickymi zakony, bolsevicke praktiky od teto nekreativni stare bolsevicke party asocialnich sadomasochistu z ods nebo co to je za verbez jsou k hovnu,tady musi zvitezit rozum a demokracie,musi se vytvaret a ne bordit a ponizovat lidi,to je debilita

verejna sluzba nema smysl,je to jen buzerace,ktera prece nic nemuze resit

(jiří, 28. 11. 2012 13:02)

znam jednu pani co byla sikanovana a ponizovana ze strany sve "vedouci" ,kdyz vykonavala verejnou sluzbu,protoze nemohl najit praci,byla donucena pracovat zadarmo,stat by mel zamerit na vytvareni novych pracovnich mist za mzdu i za tu minimalni ,aby s odvadeli dane statu a ne vytvaret mista pro lidi bez praci a delat z nich otroky a propoustet tak normalni zamstnance,kteri odvadeji dane a dal tohle otrokarske svinstvo verejna sluzba,ktera je urcena v kazdem civilizovanem sttu za trest keiminalnikum zavadet i do soukromych firem pekne a nabirat si tyhle otroky na praci zdarma,stat by na tom za par let pekne prodelal,protoze by na tom nevidal nic,otroci by neodvadeli dane,jelikoz by nemeli mzdu,vydelalo by na tom par vychcanku,protoze se tohle nezakone svinsvo,ktere jasne porusuje ustavu a lidska prava je to proste otrocina v pravem slova smyslu a tohle se melo zavadet i do soukromych firem!!myslite si ,ze by si firma vzala k sobe zamestnnce,kterymu by musela davat mzdu a muset odvadet dane statu anebo by si radeji ta firma vzala k sobe "zamestnance" dohozeneho pracakem,kteremu by nemusela davat mzdu a plati dane statu?stat by zkrachoval,byla by tu nezamestnanost a otroctvni jako za valky,verejna sluzba je v kazdem state je za trest!byli by tu jen otrocy a zadna nova pracovni mista a statu by tito "zamestnanci" neodvadeli dane,je to ponizeni pod dustojnost kazdeho cloveka,tohle nema smysl ponizovat lidi,je potreba jim dat prci za mzdu a ne se zamerovat jako pitomec na vytvareni otroku!!diky ustavnimu soudu muzeme byt opet hrdi,ze jsme cesi muzem byt hrdi na svoji zemi,ktera neporusuje ustavu a lidska prava a chova se podle demokratickych civilizovanych pravidel-buzerace nic neresi,stat musi vytvaret pracovni mista a ne se zamerovat na nejake buzerovani lidi a nemuze lidi trestat za dusledek,ze tu neni prace,stat by mel pracovat na tom aby tu nejaka prace byla a ne trestat lidi za to,ze nemaj praci,protoze tu zadna neni!!to je preci pitomost ,tohle nikam nevede a je to ztrata casu a ty dementy co tohle vymejsleji ve sve pracovni dobe bych propustil,protoze jsou zbytecny a vymejslej doslova hlouposti,je ot ztrt casu se zamerovat na buzeraci,tohle nema smysl a nikam to nevede a stat neporoste,je potreba jit dopredu a ne stat na miste a buzerovat ja za komunismu,kde jsme se temato zakazama a buzeci lidu zasgtavili o 30LET

diky za to,ze se tu neporusuje ustava a lidska prava

(jiří, 28. 11. 2012 12:34)

zvitezil rozum na hlouposti a nesmyslnosti,ted muzeme rict,ze jsme opet demokaticky stat,ktery si z lidi nedela otroky,den 27.11. je dalsi dnem osovbozeni a demokracie,jsem rad,ze se tu neporusuje ustava a prava obcanu teto zeme,diky ustavnimu soudu,ktery tu zemi zachranil pred ekonnomickym krachem,jelikoz by tu lidi museli pracovat zadarmo,nevytvareli by se pracovni mista,stat a firmy by propoustleli normalni zemestnance a nabirali "zamestnance" dohozene pracakem,kterym by nemuseli davat mzdu a tudiz by statu neodvadeli zadne dane tito "zamestnanci" ,kteri by tam pracovali zdarma a stat by zkrachoval byla by tu nezamestnost,stat se musi zamerit na vytvareni pracovnich mist,ale za mzdu a i za tu minimalni-kazdej bude rad i za male penize,ale je pod dustojnost kazdeho cloveka pracovt zdarma,de top jsme??v pracovnich taborech??verejna sluzba je v kazdem covolizovanem state urcetna za trest za kriminalni ciny a ne lidem,co omylem prijdou o praci a nemuzou zadnou najit,protoze tu zadna prce ani neni!!stat by mel vytvorit vice pracovnich mist i za malou mzdu,muzeme se opet zaradit mezi civilizovane zeme,ktere jsou demkraticke a muzem byt hrdi na to,ze jsme cesi,diky ustavnimu soudu

tohle dopadne spatne

(karel, 26. 11. 2012 23:19)

jj cesi vymysleji stale prekazky vlastnim lide,ale sami dotace od unie berou,,,,,nevim,jestli tohle pomuze nejak co "vypracoval" ombudsman nebo jeho asistentka,,,,,je to cely blbe podany,spatne sepsany,pro cloveka co ma praci tezko pochopitelny..........nepodporujte ty organizace,kterym tento stat dohazuje otroky na praci zdarma-khihovny,zologicke zahrady proste zadnou organizace,ktera si tyhle otroky na praci zadarmo najima.nechodte k nim,nepujcujte si u nich knizku,nekupujte si listek do zologicky,at zkrachujou mrdky kdyz maj zamestnance gratis a ceny stejny jako pred tim.....tyhle organizace by meli aspon zlevnit svoje sluzby,kdyz jim tam makaj lidi zadarmo......je to verbez a ty orgsnmizace,ktery tomu pracaku jdou na ruku taky,nmikdy nebudu podporovat cesky stat za tohle bolsevicke svinstvo,lidi chodte marodit,serte jim na to,jsou to smejdi co nedokatou dat praci,ale sehnat praci zadarmo dokazou,,nepodporujte ceskou republiku,jezdete na cerno vlakama,podvadejte,protoze tenhle stat podvadi daleko vic a najima si otroky v zemi,kde nei prace,jak ubohy a jsou sami proti sobe cha cha hlupacci cesky zase,,,,,v lednu bylo v prumeru v kazdem meste 300 volnych mist na praci otroka,ted v prosinci je tech mist vytvorenych(protoze ty kundy vyjebany "poctive" "pracovali" a dolouvali smlouvy s tema organizacema a nabiozeli lidi jako nejaky produkt kurvy cesky,,,,za 5 let to dopadne tak,ze techj mist bude na kazdem meste 10 000,tahle otrocina se bude delat oi pro soukromniky jako je mrtka drabek ceskej zlodejicek a ostatni tyhle 50 tiletyk omousky zmetci co se jen vozej na blbeccich a "podnikaji" tak,ze davaj zuamestnancum minimalni mzdu.statr ani firmy nebudou nabirat zamestnance za mzdu,ale budou je jeste k tomu propoustet a naberou si jen k sobe otroky,nikde nebude volne misto,kazdy zamestnvatel vezme otroka prece radsi co mu vydela pracha zadarmo,,,,,,,,,nakonec i deti tehle curaku co tuhle buzeraci ,ktera zvysuje nezamestnanost a napeti ve spolecnost prodadili budou muset makat zadarmo v oranzovy kombineze s napises verejna sluzba,protoze diky tomu tady zadan prace nebude,,,,znam ceskou mentalitu a logiku,vsechno jen poserou a thle je presne ten pripad....lidi kradte,chcijte na ne a jejich rodiny,serte na ne,jsou to komousky krysy a nenechte se zlomit!!jsou jeno smejdi cesky po kterejch ani pes nestekne

Copak o to,

(Jirka, 19. 11. 2012 16:16)

krásně se to čte, myslím, že leckdo se v uvedených příkladech poznal i sám. Jenže, co bude dál? Dál se bude ponižovat lidská důstojnost, dál se budou lidé pod hrozbou sankcí nutit do prací, které jsou pod jejich důstojnost? Místo toho, aby se stát snažil lidem, kteří celý život poctivě pracovali a platili daně nějak pomoci, vymýšlí další překážky.