Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výzva Akčního spolku nezaměstnaných k demisi Vlády ČR

13. 1. 2012

Výzva Akčního spolku nezaměstnaných k demisi Vlády ČR
"Vážené paní místopředsedkyně,vážený pane nepřítomný ministře Drábku, vážení přítomní,

nezaměstnaní občané se hlásí k odkazu boje za lidská práva zesnulého prezidenta Václava Havla a společně s ním jsou přesvědčeni, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí současné vlády, vládní koalice a systému, jež v této zemi zavádějí a který je mnohem horší, než ten, proti němuž Václav Havel bojoval.

Akční spolek nezaměstnaných hájí zájmy a požadavky občanů ČR bez práce a finančních příjmů k zajištění životní existence z práce plynoucích. Jsme nuceni konstatovat, že současná vláda svou asociální politikou, která je v rozporu s ústavou ČR a také mezinárodními úmluvami na ochranu lidských práv a svobod, porušuje jak volební sliby strany vládní koalice TOP 09, tak především samotné programové prohlášení vlády a to nejméně v těchto bodech:

Strana TOP 09, jejímž prostřednictvím jste se pane ministře Drábku stal členem vlády a Ministrem práce a sociálních věcí ČR se svými volebními sliby zavazovala, že nevstoupí do vlády, která:
-    „nebude likvidovat deficit veřejných rozpočtů“

-    „bude diskriminovat jakoukoliv skupinu občanů v jakékoliv oblasti života. Vláda bude trvat na zachování rovných podmínek na trhu, bude vytvářet prostředí, kde všechny podnikatelské subjekty mají stejnou příležitost uspět na trhu“ (trhem je i trh pracovních sil)

-    „bude upřednostňovat společnost rovné spotřeby před společností rovných příležitostí, vláda nebude řešit důsledky ekonomické krize na úkor té či oné společenské skupiny či vrstvy občanů“

-    Dle vyjádření současné vlády je „vážným problémem současné české společnosti všeobecný úpadek vlády práva. Silné ekonomické skupiny spolu s neprůhlednými skupinami lobbistů ovlivňují veřejné a státní instituce, včetně politických stran a médií. V některých oblastech a regionech vliv těchto lidí téměř přerostl v jakousi formu „privatizace veřejné moci. Občané mají právem pocit, že rovné podmínky neplatí pro všechny, ale pouze pro někoho. To vše oslabuje důvěru v demokratický systém a představuje ohrožení základních institutů svobodné společnosti. Problémem jsou též dlouhodobě přehlížené ekonomické, a tedy i sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony, velkými městy a venkovem. Vláda je odhodlána tuto situaci, která rozděluje společnost, změnit“

-    „internet vnímá vláda jako příležitost k většímu zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných. Projekty on-line demokracie, včetně možnosti samotných voleb, musejí projít důkladnými testy, nicméně jsou cestou, která může pomoci snížit bariéry pro větší zapojení občanů. Bude prosazován takový přístup, aby nedocházelo k rozdělování občanů na ty, kteří s počítači pracovat umějí, a na ty, kterým jsou tyto technologie vzdálenější nebo mají k jejich přístupu nějaký handicap“

Níže uvádíme stručný rozbor, v čem jsou tyto body programového prohlášení vlády konkrétně porušovány.

Akční spolek nezaměstnaných dále konstatuje, že stát nemá právo porušováním lidských práv a osobní svobody garantovaných ústavou ČR sankcionovat ať už systémem DONEZ nebo veřejnými pracemi schválenými PS PČR protiústavním způsobem občany, kteří přišli o možnost zajištění obživy zákonným pracovním poměrem, když sám neplní své ústavní povinnosti, tedy:
-    poskytovat součinnost občanům, kteří jsou nuceni hledat nové uplatnění na trhu pracovní sil
-    poskytovat příslušné poradenství
-    poskytovat bezplatné včasné rekvalifikace a zajistit jejich zákonnou nárokovatelnost
-    poskytovat adekvátní finanční příspěvek na hledání nového pracovního uplatnění
-    zajistit rovné podmínky na trhu pracovních sil potíráním veškerých forem diskriminace - na základě věku, pohlaví či etnické příslušnosti
-    garantovat rovnou vymahatelnost práva mj. i v pracovně-právních soudních sporech
-    garantovat respekt k důstojnosti lidského života i občanům bez práce

Občané bez práce jsou v ČR ve svém každodenním životě neustále a opakovaně konfrontováni se zjištěním, že vláda nejméně v uvedených bodech hrubě porušuje závazky, které deklarovala ve svém programovém prohlášení a dále také povinnosti, které jí ukládá Ústava ČR. Z těchto důvodů Akční spolek nezaměstnaných vyzývá Vládu ČR, v prvé řadě pak ministra práce a sociálních věcí, k neprodlenému podání demise a umožněnítímto nápravy popsané situace na základě nových voleb.Stručný konkrétní rozbor ASN výše uvedených bodů programového prohlášení Vlády ČR vládou porušovaných

Strana TOP O9 se prostřednictvím  programového prohlášení vláda zavázala:

-    „že bude likvidovat deficit veřejných rozpočtů,“
které za této vlády narůstají bezprecedentním způsobem mj. z toho důvodu, že snižování růstu HDP zapříčiněné sníženou domácí poptávkou řeší a nadále hodlá řešit zvyšováním nepřímých daní (DPH).

-    „že nepřipustí diskriminaci jakékoliv skupiny občanů v jakékoliv oblasti života. Vláda bude trvat na zachování rovných podmínek na trhu, bude vytvářet prostředí, kde všechny podnikatelské subjekty mají stejnou příležitost uspět na trhu“ (trhem je i trh pracovních sil).
Podmínkou pro zařazení do rekvalifikačního projektu MPSV a ESF pro uchazeče o zaměstnání znevýhodněné na trhu práce na základě věku je věková hranice od 45 let výš. MPSV je tedy oficiálně známo, že je na trhu práce v ČR bez jakýchkoliv sankcí praktikována diskriminace na základě věku, nicméně si nechalo vládní koaliční většinou v poslanecké sněmovně odhlasovat rozvolnění zákoníku práce v neprospěch zaměstnanců a lidí bez práce.

-    „že nebude upřednostňovat společnost rovné spotřeby před společností rovných příležitostí, vláda nebude řešit důsledky ekonomické krize na úkor té či oné společenské skupiny či vrstvy občanů.“
Kompenzace snižování přímých daní u vysokopříjmových skupin občanů zvyšováním daní nepřímých je v přímém rozporu s předvolebními sliby jak TOP09, tak i s programovým prohlášením vlády. Zvyšování daní nízkopříjmových skupin občanů je navíc provázeno omezováním poskytování služeb sociálního zabezpečení, které jsou těmito zvýšenými daněmi hrazeny.

-    „vážným problémem je všeobecný úpadek vlády práva. Silné ekonomické skupiny spolu s neprůhlednými skupinami lobbistů ovlivňují veřejné a státní instituce, včetně politických stran a médií. V některých oblastech a regionech vliv těchto lidí téměř přerostl v jakousi formu „privatizace veřejné moci". Občané mají právem pocit, že rovné podmínky neplatí pro všechny, ale pouze pro někoho. To vše oslabuje důvěru v demokratický systém a představuje ohrožení základních institutů svobodné společnosti. Vláda si je dobře vědoma, že díky neexistenci pracovních soudů nemá zaměstnanec v pracovně-právním sporu šanci domoci se práva soudní cestou, a tone pouze díky soudním průtahům. Za současné vlády vynášejí soudy v pracovně-právních sporech protichůdné rozsudky, než jak tomu bylo do jejího nástupu.“ Podle těchto rozsudků nemá český stát zájem na potírání pracovních vztahů označovaných v ČR jako „Švarc-systém“, kdy zákonný podíl daní, sociálního a zdravotního pojištění nehradí státu spolu se zaměstnancem i zaměstnavatel.
Dalším příkladem nezájmu českého státu o vymáhání spoluúčasti na platbách daní, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavateli jsou žaloby a stížnosti příslušným státním zastupitelstvím a inspektorátům úřadu práce v rámci Kampaně za stromkáře, která se rovněž již téměř dva roky snaží řešit nelegální otrockou práci tisíců pracovníků v převážné míře při sezonních pracích, doposud bezvýsledně.

-    „internet vnímá vláda jako příležitost k většímu zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných. Projekty on-line demokracie, včetně možnosti samotných voleb, musejí projít důkladnými testy, nicméně jsou cestou, která může pomoci snížit bariéry pro větší zapojení občanů. Bude prosazován takový přístup, aby nedocházelo k rozdělování občanů na ty, kteří s počítači pracovat umějí, a na ty, kterým jsou tyto technologie vzdálenější nebo mají k jejich přístupu nějaký handicap.“
Za 233 700 000 CZK,  které se vláda smluvně zavázala uhradit s. p. Česká pošta z prostředků ESF za provoz systému DONEZ, jehož jediným smyslem je samoúčelné omezování osobní svobody občanů bez práce pod hrozbou snížení existenčních jistot, by potřebné doplnění kvalifikace mohlo získat více než 10 600 uchazečů o zaměstnání například absolvováním kurzu ECDL.Dalším 33 občanům bez prácebylo znemožněno získání certifikátu ECDL s celosvětovou platností vynaložením 747 000 CZK  z prostředků ESF napropagaci asociálních reforem porušujících základní dokumenty na ochranu lidských práv a svobod prostřednictvím manipulační vládní PR kampaně. Naprosto zřejmým cílem systému DONEZ  je (ne)dobrovolná rezignace občanů bez práce na právo využívat při hledání pracovního uplatnění a zajištění existenčních příjmů služeb Úřadu práce garantovaných ústavou, tedy instituce zřízené za tímto účelem z prostředků daňových poplatníků ústavním zákonem, bez ohledu na hrozbu sociální dluhové pasti, které by v tomto případě byli vystaveni.

Jako aktivní účastníci plateb do daňového systému ČR jsme,bez odezvy, žádali ministra práce a sociálních věcí o:
-    předložení faktických a ověřitelných údajů, na jejichž základě byly vypracovány represivní asociální zákony vládní reformy sociálního, daňového a důchodového systému.

-    ověřitelné a jasné sdělení, kolik vedoucích pracovníků MPSV dostává nadstandardní platy, v jaké výši a v čem spočívá důvod těchto nadstandardních odměn z prostředků daňových poplatníků, jaká práce je za ně odváděna, kolik a na čem miliardy uváděné ministrem Drábkem ústně státu ušetřili?Což se vztahuje rovněž na nového náměstka MPSV, Jana Dobeše.

-    srozumitelné a věrohodné vyúčtování a vysvětlení čerpání finančních prostředků z ESF ve výši 3,8 miliardy EUR na podporu politiky zaměstnanosti za období od roku 2007, včetně počtů uchazečů o zaměstnání, kterým byla Úřady práce poskytnuta rekvalifikace.

-    sdělení, jaká opatření MPSV a vláda zavedla a hodlá zavést pro potírání a sankcionování diskriminace na trhu práce mj. i na základě věku?

-    vysvětlení skutečnosti, kdy jsou pracovnici ÚP dle pokynů ministra Drábka nuceni poskytovat nesprávné informace ohledně nároků na sociální dávky, což dokládají nejen naše osobní zkušenosti, ale i Zpráva inciativy ProAlt o výsledku sociologického výzkumu ohledně praxe úřadů práce realizovaného FHS UK?

-    o zavedení vyplácení příspěvku na hledání zaměstnání uchazečům o zaměstnání, jak je tomu v ostatních zemích EU,  s okamžitou platností. Tedy úhradu nezbytných tel. hovorů, příspěvek na provoz internetu a náklady na cestovné.Akčnímu spolku nezaměstnaných jsou známy případy, kdy VŠ vzdělaný nezaměstnaný občan této země ve věku 60 let absolvoval před neúspěšnými přijímacími pohovory i dvacetikilometrový pěší pochod, protože neměl finanční prostředky na MHD.

-    o podání vysvětlení, jak budou občanům bez práce nabízeny a poskytovány rekvalifikace, když na tyto není dán nárok zákonem?

-    o podání vysvětlení, podle jakých kritérií bude rozhodováno, jaká rekvalifikace je standardní a která již ne? A také, kdo bude příslušný k těmto rozhodnutím?Máme totiž osobní zkušenosti se skutečností, že nejasně nastavená kritéria přidělování rekvalifikací a jejich nenárokovatelnost ze zákona zakládají korupční prostředí.

Tato vysvětlení vláda prostřednictvím ministra Drábka nepředložila a dále manipuluje českou společnost argumentací a rétorikou podněcující nenávist vůči skupině občanů ČR bez práce. Tato oficiální rétorika postavená na principu presumpce kolektivní viny tvrzením, že bez jakýchkoliv výjimek všichni občané ČR bez práce svévolně zneužívají systém sociálního zabezpečení garantovaný ústavou, aniž by tato tvrzení byla doložena jakýmikoliv věrohodnými fakty, kdy ve skutečnosti činí z logiky věci celková suma potenciálně údajně zneužívaných sociálních dávek 0,35 % státního rozpočtu, což potvrzují jak propočty nezávislých odborů, tak i provedený sociologický průzkum Centra globálních studií, Filozofického ústavu AV ČR a FF UK.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář